ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
BazHum
EBSCO

Współczynnik/Punktacja:
ICV: 50.18
MNiSW (lista B): 8 pkt

Zasady przygotowania artykułów

L.p

Element planu

Studia

i Materiały

Odkrycia

Recenzje

i Omówienia

Kronika

1.

Imię i nazwisko autora/autorów

X

X

X

X

2.

Tytuł artykułu

X

X

X

X

3.

Abstrakt

X

     

4.

Słowa kluczowe

X

     

5.

Treść artykułu

X

X

   

6.

Ryciny

X

X

 

X

7.

Literatura

X

X

   

8.

Streszczenie

X

     

9.

Afiliacja autora/autorów

X

X

   

 

1. IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW

Pierwsze imię autora w pełnym brzmieniu, drugie – inicjał

2. TYTUŁ ARTYKUŁU

Tytuł w języku polskim i/lub w języku angielskim przygotowany do tłumaczenia na język obcy

3. ABSTRAKT

Abstrakt w języku polskim i/lub w języku angielskim przygotowany do tłumaczenia na język obcy. Objętość: maksymalnie 200 znaków ze spacjami

4. SŁOWA KLUCZOWE

Słowa kluczowe w języku polskim i/lub w języku angielskim przygotowane do tłumaczenia na język obcy

5. TREŚĆ ARTYKUŁU

A. Treść artykułu w języku polskim lub w języku obcym przygotowany wg wzoru:

 • format: MS Office Word (*.doc; *.docx)
 • czcionka: Times New Roman
 • wielkość czcionki: 12 pkt tekst podstawowy, 10 pkt tekst katalogu
 • interlinia: 1,5 wiersza
 • wcięcie akapitu: 0,6 cm za pomocą tabulatora
 • wyrównanie: tekst wyjustowany
 • dzielenie wyrazów: WYŁĄCZONE
 • marginesy: 2,5 cm każdy

Artykuł w uzasadnionych przypadkach (np. objętość artykułu) może być podzielony na nienumerowane podrozdziały (np. wstęp, materiał, metodyka badań, wyniki badań, podsumowanie i wnioski, katalog)

B. Cytowania

 • nazwisko autora, rok wydania publikacji, strony, tablice, tabele, ryciny w nawiasie okrągłym
  np. (Kowalska 2013, 34–38)
  (Kowalska 2013, ryc. 26)
 • w przypadku większej liczby autorów należy podać najwyżej 3 nazwiska a następnie et al.
  np. (Kowalska, Kowalski, Porzeziński 2008, 45–67)
  (Kowalska, Kozłowska, Rogalski et al., 2010, tabl. VIII)
 • w przypadku cytowania kilku pozycji nazwiska należy rozdzielać średnikami i podawać je w kolejności wg roku wydania
  np. (Kowalska 2011, 32–48; Kozłowska 2012, ryc. 1; Rogalski 2013, tabl. I:3)
 • w przypadku większej liczby autorów (powyżej 5) odwołanie należy umieścić w przypisie dolnym
 • w przypadku cytowania w tekście dwóch autorów o identycznych nazwiskach należy podać także inicjał imienia
 • w przypadku cytowania autora poza nawiasem należy przy pierwszym przywołaniu podać jego pełne imię, przy kolejnych inicjał
  np. W opinii Anny Kowalskiej…. zgodnie z opinią A. Kowalskiej

C. Przypisy, komentarze, uwagi, odwołania, wyjaśnienia

 • przypisy dolne z numeracją nadawaną automatycznie

D. Tabele

 • każdą tabelę należy umieścić w osobnym pliku
 • nazwy plików powinny zawierać nazwisko autora oraz określenie: tabela i numer  np. Kowalska_tabela_23
 • dopuszczalne jest automatyczne zawijanie tekstu
 • czcionka: Times New Roman, 10 pkt
 • każda tabela powinna być zaopatrzona w źródło

E. Wykresy

 • wykresy (preferowane czarno-białe) najlepiej przygotować używając aplikacji do tworzenia wykresów w oprogramowaniu typu arkusz kalkulacyjny

F. RYCINY

 • przez „rycinę” należy rozumieć rysunek, fotografię, schemat i każdy inny element graficzny zamieszczany po tekście
 • każda rycina powinna mieć swój numer, podpis oraz w razie konieczności legendę
 • każda rycina powinna być umieszczona w osobnym pliku
 • nazwy plików powinny zawierać nazwisko autora oraz określenie: rycina i numer p. Kowalska_ryc_23
 • ryciny powinny być przygotowane w formacie JPG lub Tiff (rozdzielczość 300 dpi) w skali szarości (8-bit) / w kolorze (RGB 24-bit lub CMYK 32-bit) - do rycin powinien być załączony (w osobnym pliku) wykaz zawierający: tytuł ryciny, legendę, autora i/lub odwołanie do źródła np. Ryc. 1. Szczecin, Wzgórze Zamkowe. Rekonstrukcja obuwia skórzanego, rys. A. Kowalska Ryc. 1. Szczecin, Wzgórze Zamkowe. Rekonstrukcja obuwia skórzanego, wg: Cnotliwy 1980, ryc. 13
 • rysunki powinny mieć skalę liniową, mapy i plany zaznaczony kierunek północny (jeśli nie są zorientowane do północy)

G. LITERATURA

 • tekst powinien zawierać zestawienie cytowanych źródeł: bibliografię (jeśli są cytowane osobno źródła pisane i literatura) lub literaturę
 • pozycje zamieszczone w literaturze powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów
 • jeśli pod nazwiskiem autora/autorów znajduje się więcej pozycji niż 1 należy zachować porządek chronologiczny
 • wykaz literatury musi zawierać:
  • w przypadku książki: nazwisko/nazwiska wszystkich autorów, pierwsze litery imion, rok wydania, tytuł publikacji (kursywą) oraz miejsce wydania np.
   Kowalska A.B. 2013 Wytwórczość skórzana w późnośredniowiecznej Dzielnicy Chyżyńskiej w Szczecinie, Szczecin.
  • w przypadku artykułu w książce:
   Kowalska A.B. 2009 Archeologia o średniowiecznym skórnictwie na ziemiach polskich. Zarys problematyki, [w:] In gremio – in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem, red. A.B. Kowalska, B. Wywrot-Wyszkowska, Szczecin, 193-247.
  • w przypadku artykułu w czasopiśmie lub serii wydawniczej:
   Kowalska A.B.2009 Wczesnośredniowieczne proce ze Szczecina – groźna broń, skuteczne narzędzie czy dziecięca zabawka?, „Materiały Zachodniopomorskie” NS 4/5, s. 151–166.
   Kowalska A.B2011 Archeologia o dzieciach w średniowiecznym Szczecinie, (w:) Ekskluzywne życie – dostojny pochówek. W kręgu kultury elitarnej wieków średnich, Wolińskie Spotkania Mediewistyczne. t. 1, red. M. Rębkowski, Wolin, 66–83.
  • pozycje niepublikowane powinny zawierać informację o miejscu przechowywania maszynopisu

H. STRESZCZENIE (w języku angielskim)

 • streszczenia dotyczą wyłącznie działu Studia i Materiały
 • streszczenie powinno być przygotowane w jęz. polskim lub angielskim, albo w sposób umożliwiający przetłumaczenie
 • maksymalna objętość 1000 znaków ze spacjami
 • sposób formatowania taki jak w tekście głównym

I. AFILIACJA

 • na końcu tekstu należy zamieścić dane autora (tytuł naukowy, miejsce pracy, adres, telefon, e-mail)