1. Procedurze recenzowania poddawane są wszystkie artykuły z działu Studia i Materiały
  2. Artykuły są recenzowane z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review proces), przez dwóch niezależnych Recenzentów rekrutowanych poza jednostką naukową afiliowaną przez Autora publikacji
  3. W przypadku publikacji w języku obcym jeden z Recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej państwa innego niż państwo pochodzenia Autora
  4. Recenzja ma formę pisemną. Zawiera ocenę poszczególnych elementów artykułu oraz jednoznaczną ocenę Recenzenta zatwierdzającą lub odrzucającą artykuł bez/lub wraz z poprawkami
  5. Kryteria oceny artykułu znajdują się w formularzu recenzyjnym dostępnym na stronie Internetowej (doc, xls, pdf)
  6. Redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu na podstawie ocen recenzentów zawartych w formularzu recenzji
  7. Redakcja zastrzega sobie prawo odesłania artykułu Autorowi/Autorom w celu naniesienia poprawek
  8. Nazwiska recenzentów pozostają anonimowe do momentu opublikowania tomu (w trybie rocznym)