ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

MZP New Series

Materiały Zachodniopomorskie Tom IV/V, Zeszyt 1, Archeologia, 2007/2008

1. Płaza Dominik Kacper, Grużdź Witold, Experimental Study of Pomeranian Flint (Kugleflint). Some aspects of blade technology on Mesolithic site Jastrzębia Góra 4, s. 5-19

2. Rogalski Bartłomiej, Osada ludności kultury oksywskiej w Głuszynie, powiat Słupsk, stanowisko 1,= Siedlung der Oksywie-Kultur in Głuszyno Kreis Słupsk Fundort 1, s. 21-72.   

3. Porzeziński Antoni, Westpommern in der Zeit der Völkerwanderung und am Anfang des Frühmittelalters, s.123-124

4. Porzeziński Antoni, Osada wczesnośredniowieczna na stanowisku 11a w Szczecinie-Klęskowie (osiedle Bukowe), s.125-149

5. Kowalska Anna B., Wczesnośredniowieczne proce ze Szczecina – groźna broń skuteczne narzędzie czy dziecięca zabawka? = Die frühmittelalterliche Schleuder von Szczecin – gefährliche Waffe nützliches Werkzeug oder Kinderspielzeug?, s.151-165

6. Chełkowski Zygmunt, Kłyszejko Bernard, Chełkowska Bożena, Sobociński Andrzej, Ichtiofauna wczesnośredniowiecznych warstw Rynku Warzywnego w Szczecinie = Die Ichtiofauna der frühmittelalterlichen Schichten auf dem Rynek Warzywny in Szczecin, s.167-191

7. Dworaczyk Marek, Próba interpretacji zespołów ceramiki naczyniowej z polokacyjnych nawarstwień wykopu na Rynku Warzywnym w Szczecinie = Versuch der Interpretation der Gruppen von Keramikgefäßen aus den Siedlungsschichten der Ausgrabungsstellen am Rynek Warzywny in Szczecin, s.193-228

8. Cnotliwy Eugeniusz, Archeologiczny przyczynek do dziejów późnośredniowiecznego Wolina = Archäologische Beiträge zur Geschichte des spätmittelalterlichen Wollins, s.231-322

9. Kuczkowski Andrzej, Kajkowski Kamil, Kamień w kulturze Pomorza = Steine in der pommerschen Kultur, s.325-348

10. Kuczkowski Andrzej, Wczesnośredniowieczny igielnik rogowy z Kołobrzegu-Budzistowa, s.351-355

11. Szymczyk Magdalena, Odkrycie fragmentów średniowiecznego budynku na Starym Mieście w Myśliborzu, s.361-369

12. Porzeziński Antoni, Rec. R.W. Terpiłowskij, Sławjanie Podnieprowja w pierwoi połowinie I tysjaczeletija n.e., Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, Monumenta Studia Gothica, 3, s. 232 z 94 rycinami, ISBN 83-227-2341-5, s.371-393

13. Janowski Andrzej, Rec. S. Eisenschmidt, Grabfunde des 8. bis 11. Jahrhunderts zwischen Kongeå und Eider. Zur Bestattungssitte der Wikingerzeit im südlichen Altdänemark, Neumünster 2004, s. 821, w tym 154 strony map i ilustracji, ISBN 3-529-01394-3, s.395-403

14. Kowalski Krzysztof, Wystawa Troja – sen Henryka Schliemanna, s.405-407

15. Janowski Andrzej, Kowalski Krzysztof, Słowiński Sławomir, XVI Sesja Pomorzoznawcza, s.411

16. Kowalska Anna B., Sesja naukowa In gremio – in praxi. Problematyka badań nad skórą wykopaliskową,  s. 413-414

17. Filipowiak Władysław, Jerzy Wojtasik (12.04.1929-31.12.2007), s.415-417

18. Wołągiewicz Maria Danuta, Bibliografia prac Jerzego Wojtasika, s.418-421