ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

MZP New Series

Materiały Zachodniopomorskie Tom VI/VII, 2009/2010

JUBILEUSZ PROFESORA WŁADYSŁAWA FILIPOWIAKA

1. List gratulacyjny Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, s.9-10

2. List gratulacyjny Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, s.11-13

3. Tabula gratulatoria, s.144. Ilkiewicz Jolanta, Narzędzia z poroża jeleniowatych z Pobrzeża Koszalińskiego = Deer antler tools from Koszalin Coast, s.15-41

6. Kowalski Krzysztof, Kozłowska-Skoczka Dorota, Przyczynek do badań nad początkami epoki brązu w strefie dolnej Odry. Barnisław stanowisko 32, gm. Kołbaskowo = A contribution to the studies on the beginnings of the Bronze Age in the lower Odra area. Barnisław site 32, Kołbaskowo commune, s.43-83

8. Rogalski Bartłomiej, Wyniki badań archeologicznych na stanowisku 30 w Warszkowie, pow. Sławno, woj. Zachodniopomorskie = Results of archaeological research at site 30 in Warszkowo, Sławno district, the Zachodniopomorskie Voivodeship, s.87-120

10. Porzeziński Antoni, Lubieszewo, gm. Gryfice – wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy z VIII-XII wieku n.e. = Lubieszewo, Gryfice commune – an early medieval settlement complex from the 8th-12th centuries AD, s.123-165

12. Czonstke Karolina, Biżuteria słowiańska z wczesnośredniowiecznych skarbów bornholmskich = Slavic jewellery from early medieval hoards in Bornholm, s.167-201

14. Stanisławski Błażej, Obce wyroby garncarskie we wczesnośredniowiecznym Wolinie = Foreign pottery artefacts in early medieval Wolin, s.203-220

16. Stanisławski Błażej, Budownictwo wczesnośredniowiecznego Wolina – próba reinterpretacji = Buildings of the early medieval Wolin – an attempt at reinterpretation, s. 223-267

18. Głosek Marian, Uciechowska-Gawron Anna, Wczesnośredniowieczna tarcza z podgrodzia w Szczecinie, s.269-283 An early medieval shield from the borough in Szczecin, 2 k.il

20. Jagielska Irena, Badania i konserwacja drewnianej tarczy ze szczecińskiego Podzamcza = The study and conservation of a wooden shield from Podzamcze in Szczecin, s. 285-297, 2 k.il.

22. Klimek Leszek, Kucypera Paweł, Kurasiński Tomasz, Piotr Pudło, Wczesnośredniowieczne miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle ponownej analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej = Early medieval swords from the collection of the National Museum in Szczecin in the light of a new typological-chronological and technological analysis, s. 299-324

24. Kajkowski Kamil, Kuczkowski Andrzej, Pokarm duszy – pokarm dla ciała. Szczątki zwierzęce we wczesnośredniowiecznej przestrzeni grzebalnej Pomorza = Food for the soul – food for the body. Animal remains in early medieval burial space in Pomerania, s.327-355

26. Kwiatkowski Karol, Jednorodne fajki gliniane z badań kwartału staromiejskiego w Stargardzie = One-piece clay tobacco pipes from the research in the Old Town quarter in Stargard, s.357-383

28. Pawłowski Mieszko, Skarb miedzianych szelągów Jana Kazimierza w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie = The hoard of copper shillings of Jan Kazimierz from the collection of the National Museum in Szczecin, s.385-400

30. Borowski Jacek, Kuczkowski Andrzej, Relikty późnośredniowiecznych oraz nowożytnych urządzeń nadbrzeżnych w Dźwirzynie, gm. Kołobrzeg = Relics of late medieval and modern coastal structures in Dźwirzyno,Kołobrzeg district, s.403-415

32. Kałagate Sławomir, Uciechowska-Gawron Anna, Badania na cmentarzysku ludności kultury łużyckiej w Skalinie stan. 38 (AZP 33-10/129). Aneks: Ekspertyza antropologiczna i opracowanie ciałopalnych szczątków ludzkich ze stanowiska Skalin 38 (AZP 33-10/129) (Anna Wrzesińska), s.417-433

33. Dworaczyk Marek, Nowe odkrycia na osadzie w Ustowie, s.435-441

34. Kuczkowski Andrzej, Wczesnośredniowieczny topór z Jeziora Bobięcińskiego, gm. Miastko, pow. Bytów, s.443-447

35. Borkowski Jacek, Kuczkowski Andrzej, Ciałopalny pochówek „alienata” z cmentarzyska przy kościele św. Mikołaja w Szczecinku, s.449-452

36. Słowiński Sławomir, Wyniki archeologicznych badań sondażowych przeprowadzonych na stanowisku nr 1 w Szczecinku – zamek, s.453-461

37. Kajkowski Kamil, Rec. J. Urtans, Ancient cult sites of Semigallia (Zemgales senas kulta vietos), CCC papers: 11, Tapas 2008, ss. 223, ISBN 978-9984-796-39-0, s.463-473

38. Kowalówka Agnieszka, Skarby wieków średnich. Wystawa czasowa, s.475-477

39. Rogalski Bartłomiej, Polsko-niemiecki projekt Frühe Slawen im Odermündungsgebiet – zur Siedlungsgeschichte des Pyritzer Landes (Polen) vom 6. bis 9. Jahrhundert (Wcześni Słowianie u ujścia Odry – Historia osadnicza Ziemi Pyrzyckiej od 6. do 9. w. n.e.), s.479-480

40. Filipowiak Władysław, Władysław Garczyński (11.01.1925-06.01.2010), s.481-484