ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

MZP New Series

Materiały Zachodniopomorskie Tom IX, 2012

STUDIA I MATERIAŁY

1. Radosław Tomaszewski, Grociki krzemienne z młodszego neolitu i początków epoki brązu z terenu dolnego Nadodrza = Flint arrowheads from the younger Neolithic and the beginning of the Bronze Age from the lower Odra River area, s. 7-50.

2. Dorota Kozłowska, Osada ludności kultury łużyckiej w Deszcznie, pow. Gorzów Wielkopolski = The settlement of the Lusatian culture in Deszczno, Gorzów Wielkopolski district, s. 51-100.

3. Milena Teska, Osady kultury oksywskiej z prawobrzeżnego dolnego Powiśla = The Oksywie culture settlement on the right bank of the lower Vistula River, s. 101-125.

4. Bartłomiej Rogalski, Sebastian Messal, Frühe Slawen im Pyritzer Land. Erste Ergebnisse eines interdisziplinären Forschungsvorhabens = The early Slavs in the Pyrzyce Region. The first results of the interdisciplinary research = Wcześni Słowianie na ziemi pyrzyckiej. Pierwsze wyniki badań interdyscyplinarnych, s. 127-206.

5. Kamil Kajkowski, Paweł Szczepanik, Drobna plastyka figuralna wczesnośredniowiecznych Pomorzan = The small figural art of early medieval Pomeranians, s. 207 -247.

6. Mieczysław Jusza, Wrak wczesnośredniowiecznej łodzi wydobytej z Dziwny w okolicy Srebrnego Wzgórza w Wolinie = The wreck of an early medieval boat extracted from the Dziwna Strait near Srebrne Wzgórze (Silver Hill) in Wolin, s. 249-268.

7. Paweł Kucypera, Tomasz Kurasiński, Piotr Pudło, Wczesnośredniowieczne miecze ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie w świetle ponownej analizy typologiczno-chronologicznej i technologicznej (część 2) = Early medieval swords from the collection of the National Museum in Szczecin in the light of a new typological-chronological and technological analysis (part 2), s. 269-296.

8. Wojciech Konopka, Szczecińskie miejsca straceń na tle obiektów jurysdykcji karnej w Europie Środkowej. Próba lokalizacji wybranych obiektów z XIII–XIX wieku = Szczecin places of execution against the background of criminal jurisdiction devices in Central Europe. An attempt to locate selected objects from the 13th–19th centuries, s. 297-315.

9. Andrzej Zyśko, Stilusy ze Stargardu źródłem znajomości pisma w średniowiecznym mieście = Styluses from Stargard as a source of knowledge on literacy in a medieval town, s. 317-348.

10. Maciej Gibczyński, Grzegorz Kurka, Anna Uciechowska-Gawron, Historia znikania. Losy wiejskich kościołów i cmentarzy na przykładzie Gostynia w gminie Świerzno = A history of disappearing. The fate of rural churches and cemeteries with the example of Gostyń, Świerzno commune, s. 349-373.

11. Dmitrij Osipov, Valentin Sobol, Коллекция кожаной обуви из раскопок в Смоленске = Leather footwear from excavations in Smolensk = Obuwie skórzane z wykopalisk w Smoleńsku, s. 375-405.

12. Mieszko Pawłowski, Siedemnastowieczny skarb monet zachodniopomorskich z Choszczna = 17th-century hoard of Western Pomerania coins from Choszczno, s. 407-454.

ODKRYCIA

13. Sebastian Messal, Bartłomiej Rogalski, Wstępne wyniki prospekcji archeologicznej koryta Małej Iny w miejscowości Lubiana, gm. Pełczyce, pow. Choszczno = Preliminary result of archeological prospection in the riverbed the Little Ina in Lubiana, Pełczyce commune, Choszczno district, s. 455-467.

14. Tomasz Galewski, Andrzej Kuczkowski, Ślady osadnictwa kultury pomorskiej oraz wczesnośredniowiecznej na stanowisku 3 w Konikowie, gm. Świeszyno, pow. Koszalin Traces of settlement of pomeranian and early medieval culture in Knikowo, site 3, Świeszyno commune, Koszalin district, s. 469-505.

15. Anna B. Kowalska, Dorota Kozłowska, Osada w Wełtyniu, gm. Gryfino, stanowisko nr 11 (AZP 34-05/120) = The settlement in Wełtyń, Gryfino commune, site No. 11 (AZP 34-05/120), s. 507-515.

16. Andrzej Janowski, Średniowieczna antropomorficzna szlufka do pasa z Wolina = A medieval anthropomorphic belt loop from Wolin, s. 517-520.

17. Sławomir Słowiński, Wyniki badań sondażowo-wiertniczych przeprowadzonych na stanowisku nr 3 w Korytowie, gm. Choszczno = The results of test drilling conducted on site No. 3 in Korytowo, Choszczno commune, s. 521-533.

18. Michał Grabowski, Aleksander Ostasz, Drewniana tylnica z terenu „Gazoportu” w Świnoujściu = Wooden sternpost from the LNG area in Świnoujście, s. 535-543.

19. Michał Grabowski, Aleksander Ostasz, Ster zawiasowy z terenu portu w Szczecinie = Hinged rudder from port area in Szczecin, s. 545-554.

RECENZJE I OMÓWIENIA

20. Krzysztof Kowalski (oprac.): Anna Bogumiła Kowalska, Marek Dworaczyk, Szczecin wczesnośredniowieczny. Nadodrzańskie centrum, Origines Polonorum, t. 5, Warszawa 2011, 595 s., ISBN 978-83-7436-271-9, s. 555-556.

21. Anna B. Kowalska (oprac.): Joanna Fonferek, Mirosław Marcinkowski, Urszula Sieńkowska, Elbląg – życie codzienne w porcie hanzeatyckim / Everyday life in the Hanseatic port, Elbląg 2012, 180 s., ISBN 978-83-7789-141-4, s. 557-558.

22. Anna B. Kowalska (oprac.): Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym Pomorzem, red. Witold Świętosławski, „Acta Archaelogica Lodziensia” 58, Łódź 2012, 192 s., ISSN 0065-0986, s. 559-600.

23. Anna B. Kowalska (oprac.): Joanna Wojtkowiak, Skandynawskie wpływy kulturowe w Wolinie (IX–XI wiek), Wrocław 2012, s. 561.

24. Anna B. Kowalska (oprac.): Błażej M. Stanisławski, Garncarstwo czesnośredniowiecznego Wolina, Wrocław 2012, 254 s., ISBN 978-83-89499-80-8, s. 562.

25. Anna B. Kowalska (oprac.): Małgorzata Grupa, Wełniane tekstylia pospólstwa i plebsu gdańskiego (XIV–XVII w). i ich konserwacja, Toruń 2012, 346 s., ISBN 978-83-231-2859-5, s. 563.

26. Anna B. Kowalska (oprac.): Bogucki Mateusz, Jurkiewicz Beata (red.), Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008. Tom I, cz. 1: Od paleolitu do wczesnego okresu wędrówek ludów; Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratownicznych badań archeologicznych w latach 2007–2008. Tom I, cz. 2: Od późnego okresu wędrówek ludów do nowożytności; Janów Pomorski stan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008. Tom I, cz. 3: Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007–2008. Analizy, red. Mateusz Bogucki, Beata Jurkiewicz, Studio nad Truso, t. 1, Elbląg 2012, ISBN 978-83-63016-12-8, s. 564.

27. Anna B. Kowalska (oprac.): Badania zachodniej części kwartału V, red. Karol Kwiatkowski, Archeologia Stargardu, t. 1, Stargard 2012, 298 s., ISBN 978-83-61456-56-8; ISNN 2299-6389, s. 565-566.

28. Anna B. Kowalska (oprac.): Antoni Porzeziński, Osadnictwo ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu. Archeologiczne studium osadnicze, Terra Incognita, t. 3, Chojna 2012, 135 s., ISBN 978-83-932245-3-1, s. 567.

29. Anna B. Kowalska (oprac.): Grażyna Nawrolska, Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych, Elbląg 2012, 210 s., ISBN 978-83-935048-0-0, s. 568-569.

30. Anna B. Kowalska (oprac.): Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich / Lost – Saved. The Pomerania Antiquities Collection of Szczecin, red. Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska-Skoczka, Szczecin 2012, 392 s., ISBN 978-83-63365-20-2, s. 570.

31. Marta Kurzyńska, Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2011 rok. Suplement, s. 571-577.

32. Marta Kurzyńska, Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2012 rok, s. 578-606.

KRONIKA

33. Sławomir Słowiński, Niecodzienna uroczystość w Muzeum Narodowym w Szczecinie, s. 609-609.

34. Kajkowski Kamil, Gardeła Leszek, Międzynarodowe Spotkania Interdyscyplinarne „Motywy przez wieki”. Motyw głowy w perspektywie porównawczej, Bytów 13–14 kwietnia 2012 , s. 610-613.

35. Paulina Romanowicz, XI Sesja Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności UMK w Toruniu „Rodzime i obce. Rzeczy i idee w kulturze średniowiecza i czasów nowożytnych” Małkocin, 9–11 maja 2012, s. 614-615.

36. Paulina Romanowicz, Child and childhood in the light of archeology – problems and research perspectives Warsztaty Archeologii Dzieciństwa, Małkocin, 5–6 listopada 2012, s. 616-617.

37. Aleksandra Wilgocka, Pocztówka wysłana w przyszłość, s. 618-621.

38. Krzysztof Kowalski, Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich, s. 622-623.

39. Matuszewska Agnieszka, Grobowce megalityczne Pomorza Zachodniego. Program badawczo-konserwatorski, s. 625-629.

40. Filipowiak Władysław, Alicja Hamling (29 sierpnia1928 – 28 czerwca 2011), s. 630-631.

41. Wołągiewicz Maria Danuta, Bibliografia prac Alicji Halling, s. 632-633.