ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

MZP New Series

Materiały Zachodniopomorskie Tom X, 2014

STUDIA I MATERIAŁY

1. Tadeusz Galiński, Bolków nad jeziorem Świdwie. Nowe materiały kultury ahrensburskiej

2. Paweł Gan, Tomasz Galewski, Andrzej Kasprzak, Badania specjalistyczne nowych znalezisk z wczesnej epoki żelaza odkrytych na stanowisku 4 w Miechęcinie, pow. kołobrzeski

3. Marcin Biborski, Piotr Kaczanowski, Janusz Stępiński, Badania metaloznawcze mieczy z cmentarzyska z okresu rzymskiego w Czelinie, woj. zachodniopomorskie

4. Grzegorz Brzustowicz, Konwent cysterek w Koszalinie. Część 1. Zarys dziejów

5. Joanna Abramów, Dorota Bienias, Jacek Borkowski, Lidia Cymek, Andrzej Kuczkowski, Franciszek Rożnowski, Konwent cysterek w Koszalinie. Część 2. Badania archeologiczne na cmentarzysku przyklasztornym

6. Jacek Borkowski, Andrzej Kuczkowski, Proces lokacji średniowiecznego Koszalina w świetle źródeł archeologicznych i historycznych

7. Andrzej W. Święch, Problematyka podwodnych badań archeologicznych w kontekście dyskursów kulturowych

ODKRYCIA

8. Michał Bugaj, Kamil Kajkowski, Sztylet z miejscowości Głuszyno z Pomorza Środkowego

9. Grzegorz Durdyń, Andrzej Janowski, Łuskowo, gm. Wolin, stan. 8 (AZP 20-07/2)

10. Bernard Cedro, Bartłomiej Rogalski, Dwie szpile skrzydełkowate z Kościna, gm. Dobra, pow. Police, stan. 6 (AZP 30-04/145)

11. Bartłomiej Rogalski, Sławomir Słowiński, Ratownicze badania osady z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Krzęcin, gm. loco, woj. zachodniopomorskie

12. Andrzej Kuczkowski, Wczesnośredniowieczny grot włóczni z miejscowości Bonin, gm. Manowo, pow. Koszalin

13. Anna B. Kowalska, Przyczynek do znajomości dziecięcego obuwia skórzanego wolinian w okresie nowożytnym

14. Ewa Górkiewicz, Elementy infrastruktury wodnej ze wsi Bardy, pow. Kołobrzeg

15. Andrzej Kuczkowski, Śródleśne nowożytne miejsce obróbki kamieniarskiej w miejscowości Rosnowo, gm. Manowo (pow. Koszalin)

RECENZJE I OMÓWIENIA

16. Bartłomiej Rogalski, Henryk Machajewski, Gronowo, Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Wespommern, Warszawa–Szczecin–Gdańsk

17. Krzysztof Kowalski, Anna B. Kowalska, Wytwórczość skórzana w późnośredniowiecznej Dzielnicy Chyżyńskiej w Szczecinie. Leatherworking in Late Medieval Szczecin Chyżyńska Neighbouhood, Muzeum Narodowe w Szczecinie,
Instytut Archeologii I Etnologii PAN, Szczecin 2013

18. Dorota Kozłowska, Wojciech Blajer, Młodsza epoka brązu na ziemiach polskich w świetle badań nad skarbami, Kraków 2013

19. Anna B. Kowalska, Marta Osypińska, Zwierzęta w gospodarce wczesnośredniowiecznego Szczecina, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Poznań 2013

20. Anna B. Kowalska, Henryk Paner, Średniowieczne świadectwa kultu maryjnego. Pamiątki pielgrzymie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, seria Fontes Commentationesque ad res gestas Gedani et Pomeraniae, t. IV, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2013

21. Anna B. Kowalska, Błażej M. Stanisławski, Jómswikingowie z Wolina-Jómsborga – studium archeologiczne przenikania kultury skandynawskiej na ziemiach polskich, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Wrocław 2013

22. Anna B. Kowalska, Wolin wczesnośredniowieczny, część 1, red. B. Stanisławski, W. Filipowiak, „Origines Polonorum”, t. VI, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 2013

23. Anna B. Kowalska, Economies, monetisation and society in the West Slavic lands 800–1200 AD, red. M. Bogucki, M. Rębkowski, seria Wolińskie Spotkania Mediewistyczne, t. 2, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, s. 380, Szczecin 2013

24. Ewa Górkiewicz, Andrzej Kuczkowski Cholin – Gollennberg – Góra Chełmska. Źródła archeologiczne do dziejów Góry Chełmskiej koło Koszalina, Koszalin 2013

25. Anna B. Kowalska, Eugeniusz Cnotliwy, Przedmioty z poroża i kości z Janowa Pomorskiego, „Studia nad Truso”, t. II, red. Bogucki Mateusz, Marek F. Jagodziński, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Elbląg 2013

26. Ewa Górkiewicz, Child and childhood in the light of archeology, red. Paulina Romanowicz, Wrocław 2013

27. Anna B. Kowalska, Od chrystianizacji do współczesności. Studia zebrane z okazji jubileuszu 750-lecia kościoła Świętego Ducha w Moryniu, red. Paweł Migdalski, seria „Terra Incognita”, t. 8,
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”, Chojna–Moryń 2013

28. Anna B. Kowalska, Michał Sołtysiak, Podstawy ekonomiczne powstawania średniowiecznych, ośrodków miejskich na Pomorzu Zachodnim w świetle badań archeologicznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Gdańsku, Poznań 2013

29. Sławomir Słowiński, XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. Henryk Paner, Mirosław Fudziński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2013

30. Anna Uciechowska-Gawron, Trzebiatów – spotkania pomorskie 2013, red. Janina Kochanowska, Trzebiatów 2014

31. Marta Kurzyńska, Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2012 rok. Suplement

32. Indeks nazw geograficznych. Suplement 2012

33. Marta Kurzyńska, Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego za 2013 rok

34. Indeks nazw geograficznych 2013

KRONIKA

35. Archeologiczna ścieżka edukacyjna w Czelinie, gm. Mieszkowice, pow. Gryfino

36. Eksperymentalny rejs replikami dłubanek z X wieku rzeką Odrą z Opola do Wolina w 2003 roku

37. Zapomniane Oblicza Motyw twarzy na zabytkach archeologicznych z ziem polskich od IV tysiąclecia p.n.e. do XVII w. n.e. Wystawa czasowa

38. XIX Sesja Pomorzoznawcza

39. In gremio – In praxi. Przedmioty skórzane na co dzień i od święta, Konferencja naukowa