ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

MZP New Series

Materiały Zachodniopomorskie, Tom XII, 2016

1. Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska, Bartłomiej Rogalski
„Zaginione – ocalone”. Odkrycie zabytków archeologicznych ze szczecińskiej kolekcji starożytności pomorskich w Mołtowie
‘Lost – Saved’. The discovery of archaeological artefacts from Szczecin collection of Pomeranian antiques in Mołtowo

2. Agnieszka Matuszewska
Społeczności kultury pucharów lejkowatych na wyspie Wolin
Funnel Beaker culture communities on Wolin island

3. Agnieszka Matuszewska
Materiały późnoneolityczne ze Wzgórza Młynówka w Wolinie
Late Neolithic materials from Wzgórze Młynówka in Wolin

4. Justyna Żychlińska
Kilka uwag o warsztatach tkackich ludności kultury łużyckiej
Some remarks about weaving workshops in the Lusatian culture

5. Jarosław Rola
Próba interpretacji wyników badań wykopaliskowych na stanowisku kultury łużyckiej w Sypniewie, gm. Jastrowie
An attempt of interpretation of the results of excavations on the Lusatian culture site in Sypniewo, Jastrowie commune

6. Daniel Żychliński
Sacrum i profanum – przenikanie czy podział? Przyczynek do dyskusji na podstawie badań cmentarzyska ludności grupy gustowskiej w Kunowie, woj. zachodniopomorskie
Sacrum and profanum – diffusion or division? A contribution to the discussion based on excavations on the Gustow group population burial ground in Kunowo, West Pomeranian Voivodeship

7. Peter Donat
Grubenhäuser und der nordwestslawische Siedlungsraum
Sunken-featured buildings and the area of the north-west Slavic settlement
Ziemianki a osadnictwo Słowian północno-zachodnich

8. C. Michael Schirren
Orakeltrunk oder Walkürengruß? Eine Hand mit Trinkhorn aus Groß-Strömkendorf, Lkr. Nordwestmecklenburg
Oracle toast or Valhalla welcome? Hand holding drinking horn from Groß-Strömkendorf, Lkr. Nordwestmecklenburg
Toast wyroczni czy powitanie w Walhali? Ręka trzymająca róg do picia z Groß-Strömkendorf, Lkr. Nordwestmecklenburg

9. Kamil Kajkowski
O wolińskiej kącinie raz jeszcze
Again about the Wolin pagan temple

10. Eugeniusz Cnotliwy, Sławomir Słowiński
Pozostałości pracowni grzebienniczych nowoodkrytych w Wolinie
Remains of newly discovered comb production workshops in Wolin

11. Anna Wrzesińska, Jacek Wrzesiński
Zawieszki dzwoneczkowate z cmentarzyska w Dziekanowicach i z Ostrowa Lednickiego
Bell-shaped pendants from the cemetery in Dziekanowice and from Ostrów Lednicki

12. Antoni Porzeziński
Charakterystyka form obrządku pogrzebowego na cmentarzysku w Cedyni (stanowisko 2, drugi etap prac badawczych w latach 1976–1985)
The characterization of burial rites forms in the cemetery in Cedynia (site 2, the second stage of research in the years 1976–1985)

13. Jens-Peter Schmidt
Frühgeschichtliche Wegeführungen im Recknitztal bei Laage, Lkr. Rostock
Prehistoric roads in the Recknitz River valley near Laage, Lkr. Rostock
Prehistoryczne drogi w dolinie rzeki Recknitz w pobliżu miejscowości Laage, powiat Rostok

14. Jerzy Gawlikowski, Jerzy Stępień
Zwierzęta dziko żyjące na Pomorzu Zachodnim we wczesnym średniowieczu
Wild animals in West Pomerania in the early Middle Ages

15. Zbigniew Radacki
Rozważania na temat początków klasztoru cysterskiego w Kołbaczu
Considerations on the beginning of the Cistercian monastery in Kołbacz

16. Ewa Górkiewicz-Bucka
Biżuteria z wczesnośredniowiecznego grodziska w Kamieniu Pomorskim
Jewellery from the early medieval stronghold in Kamień Pomorski

17. Henryk Kustosz, Artur Sobucki
Odkrycie reliktów średniowiecznego kościoła klasztornego dominikanów pw. św. Idziego w Kamieniu Pomorskim. Wstępne wyniki badań architektoniczno-archeologicznych
The discovery of remains of medieval Dominican monastery church of St Giles in Kamień Pomorski. Preliminary results of architectural and archaeological research

18. Magdalena Szymczyk
Badania archeologiczne w Myśliborzu w latach 1945–2014
Archaeological research in Myślibórz in the years 1945–2014

19. Marcin Dziewanowski, Paulina Romanowicz
Będargowo. Przyczynek do badań nad średniowieczną wsią zachodniopomorską
Będargowo. A contribution to the study on West Pomeranian medieval village

20. Anna B. Kowalska
Zapomniana rzeczywistość. Zarys dziejów klasztorów w średniowiecznym Szczecinie
Forgotten reality. A brief history of medieval monasteries in Szczecin

21. Piotr Maliński, Wojciech Filipowiak, Przemysław Krajewski
Wrak łodzi rybackiej z Kamienisk, gmina Goleniów
Fishing boat wreck from Kamieniska, Goleniów commune

22. Piotr Maliński, Przemysław Krajewski, Sławomir Radaszewski
Wrak łodzi z parku przeprawowego NLP w Rejonie Pamięci Narodowej
Wreck of boat from the light pontoon bridge park NLP in the Region of National Remembrance

23. Andrzej W. Święch, Benedykt Hac
Monitoring XX-wiecznych wraków wojennych na przykładzie badań środowiskowych jednostki SS Stuttgart ‒ studium przydatności pozyskanych danych w kontekście prac archeologicznych i ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego
Environmental supervision of the 20 century shipwrecks using the example of the remains of vessel SS Stuttgart - case study of the usefulness of obtained data in the context of archaeological work and the protection of underwater cultural heritage

24. Ewa Gwiazdowska
Gewerbt, gewalkt, genäht und poliert. Schuh- und Lederwerk im künstlerischen Schaffen von August Ludwig Most
Tanning, sewing and polishing. Footwear and leather production in the works by Carl Ludwig
Garbowanie, szycie i polerowanie. Obuwnictwo i produkcja skórnicza w pracach Carla Ludwiga Mosta

25. Danuta Wołągiewicz
Wspomnienie o prekursorskich badaniach powierzchniowych na Pomorzu Zachodnim w latach 1958–1962