Wolin wczesnośredniowieczny, część 1, red. B. Stanisławski, W. Filipowiak, „Origines Polonorum”, t. VI, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 2013

Author/Authors: B. Anna Kowalska