ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

Materiały Zachodniopomorskie 1957, Tom III

1. Wołągiewicz Ryszard, Kwestia pochodzenia pobocznic pomorskich z V okresu epoki brązu s. 7 – 16, 2 k. il.


2. Hamling Alicja,  Grób z okresu rzymskiego odkryty w Krzęcinie, pow. Choszczno,  s.7 – 24,


3. Szafrański Włodzimierz, Badania na grodzisku w Swobnicy, pow. Gryfino, s. 25 - 74 2 k. il.


4. Filipowiak Władysław, Słowiańskie miejsca kultowe z Trzebiatowa, pow. Gryfice, s. 75- 97, 2 k. il.


5. Wojtasik Jerzy, Znaleziska bursztynowe ze stanowiska 4 w Wolinie, s. 99-160, I-VI k. tabl.,


6. Żak Jan,  Kwestia pochodzenia szklanych paciorków odcinkowych na ziemiach pomorskich, s. 161-174


7. Łosiński Władysław, Badania powierzchniowe w dorzeczu Regi i Parsęty, s. 175- 188, 1 k. il.


8. Marian Kubasiewicz, Dotychczasowe badania nad materiałem kostnym z wczesnośredniowiecznego podgrodzia w Szczecinie, s.189- 198, 4 k. il.


9. Chmielewski Grzegorz, - Głowice z Kołbacza, Szadzka i Nowogardu, s. 199- 233, 18 k. il.


10. Krzymuska-Fafius Zofia, Czternastowieczny krucyfiks z Kamienia Pomorskiego, s.235 – 252, 8 k. il.


11. Najdowa Jadwiga, Z dziejów polskiego malarstwa marynistycznego -Wacław Zaboklicki - Część I. s.253 – 264, 1 k. il.


12. Gerlach Alicja, Knie Henryk, Nowożytne kotwice w zbiorach Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, s. 265- 275, 1 k. il.,


13. Gerlach Alicja, Materiały z badań terenowych powiatu słupskiego, s. 277 – 287, 4 k. il.


 
RECENZJE I OMÓWIENIA


14. Hamling Alicja: Diether v. Kleist, Die urgeschichtlichen Funde des Kreises Schlawe - 3 Beiheft zum Atlas der Urgeschichte, Wyd. Hamburgisches Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte, 1955,, str. 39, tabl. 50, s.289 - 292


15. Garczyński Władysław: Adolf Hollnagel,  Kulturreliktpflanzen auf slavischen Inselsiedlungen im Kreis Neustrelitz, Jahrbuch für Bodenkmalpflege in Mecklenburg, Jahrbuch 1953, Schwerin, str. 151-164., s. 292 - 294


16. Cnotliwy Eugeniusz: Vilem Hruby, Slovanske kostene predmety a jejich vyroba na Morave, Pamatky Archeologicke, XL VIII, Brno 1957, str. 118-212, s.294 - 298


17. Filipowiak Władysław:  Herbert Jahnkuhn, Haithabu und Danewerk — Wegweiser durch die Sammlungen, Schleswig—Holsteinisches Landesmuseum fiir Vor- und Frühgeschichte in Schleswig, 1955, str. 40., s. 298 -299


18. Filipowiak Władysław: Karol Górski, Upadek słowiańskiego Wolina,Slavia Antiąua, tom V, 1956, str. 292—300, s. 299-302


19. Lesiński Henryk: Franz Engel, Mannhagen als Landesgrenzen im norddeutschen Kolonisationsgebiet, Baltische Studien, N. F., B. 44, Hamburg 1957, str. 27—48, s. 302-304,


20. Najdowa Jadwiga: Ernst Gall, Danzig und das Land am der Weichsel, Deutscher Kunstverlag, Munchen 1953, str. 158, s. 304 – 305


21. ODKRYCIA s. 30, 2 k. il.


22. SPRAWOZDANIA


23. Filipowiak Władysław, Działalność Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1957 r., s.349-358, 2 k. il.


24. Chudecka Irena, Sprawozdanie z badań ankietowych przeprowadzonych wśród zwiedzających wystawy Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, s. 358 – 380


25. Tarnowski Aleksander, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w 1957 r, s. 380


26. Sikora Marian,  Sprawozdanie  z  działalności  Muzeum w Koszalinie w 1957 r, s. 381-383


27. Zaborowska Maria, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Słupsku w 1957 r, s. 385