ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

Materiały Zachodniopomorskie 1958, Tom IV

1. Kostrzewski Józef, Północna peryferia kultury łużyckiej, s.7-16,


2. Siuchniński Kazimierz, Dotychczasowe wyniki badań na osadzie kultury pucharów lejkowatych w Ustowie, pow. Szczecin, s.17 – 40, 3 k. il.,


3. Kubasiewicz Marian, Szczątki zwierzęce ze stanowiska neolitycznego w Ustowie, pow. Szczecin, s.41- 48


4. Wojtasik Jerzy, Pozostałości osady łużyckiej na wzgórzu „Młynówka" w  Wolinie, s.49 – 104,I-IX k. tabl.


5. Wesołowski Stefan, Halsztacki skarb z Grünz, pow. Pasewalk (NRD),  s.105-130, 1 k. il, I-VII k. tabl.,


6. Wołągiewicz Ryszard, Jamy kamienne z okresu rzymskiego w Trzebawiu pow. Łobez, na tle lokalnego osadnictwa, s.131- 154


7. Cnotliwy Eugeniusz, Wczesnośredniowieczne przedmioty z rogu i kości z Wolina, ze stanowiska 4, s.155 – 240, I-XI k. tabl.


8. Kubasiewicz Marian, Szczątki zwierzęce z badań sondażowych w Kamieniu Pomorskim, s.241 - 250


9. Łosiński Władysław, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Cewlinie, pow. Koszalin, s. 251 - 284


10. Zajdel Ludmiła, Kołbacz na tle osadnictwa okolicy w okresie wczesnośredniowiecznym s.285- 302, 1 k.il. I-III k. tabl.


11. Rulewicz Marian, Wczesnośredniowieczne zabawki i przedmioty do gier z Pomorza Zachodniego, s. 303 – 354, 12 k. tabl,


12. Zielke Irena, Drewniane sacrarium z Kołczewa, s. 355- 362, 4 k. tabl.,


13. Karłowska Alicja, Poliptyk świętojański ze Stargardu, s.363-374, 8 k. il.,


14. Filipowiak Władysław, Perspektywy rozwoju muzealnictwa na Pomorzu Zachodnim, s. 375- 386, 3 k. il.


15. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1957 (z uzupełnieniami za rok 1956), s.387- 392


16. KONSERWACJA


17. Garczyński Władysław, Transport i konserwacja wczesnośredniowiecznej łodzi ze wsi Czarnowsko, pow. Lębork, s.393-397, 1 k. il.


18. Domasłowski Wiesław, Zagadnienie konserwacji drewna, s.398 -424


19. Radacki Zbigniew, Sprawozdanie z badań nad domem kurii biskupiej w Kamieniu Pomorskim, s.425 – 430


20. RECENZJE I OMÓWIENIA


21. Kostrzewski Józef: Karl Kersten, Die Funde der alteren Bronzezeit in Pommern, Hamburg 1958 — VII Beiheft zum Atlas der Urgeschichte, Hamburgisches Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte, str. 102, tablic 112 , s. 431 – 432


22. Cnotliwy Eugeniusz:  Adolf Hollnagel, Die vor- und frühgeschichtlichen Denkmäler und Funde des Kreises Neustrelitz, Schwerin 1958,str. 75, tablic 56, map, s. 432 – 433


23. Hamling Alicja: Johann Schneider, Die Keramik des Aurither Stils westlich der Oder, Forschungen zur Vor- und Friihgeschichte Nr 3, Studien zur Lausitzer Kultur, Leipzig 1958, format B V, str. 5—70(w tym 15 tablic), s. 433 - 435


24. Wojtasik Jerzy, Werner Coblenz, Bronzezeitliche Gräber von Seegeritz bei Taucha, Landkreis Leipzig, Forschungen zur Vor- und Frühgeschichte, nr 3, Studien zur Lausitzer Kultur, Leipzig 1958, str. 71—123, s.435-437


25. Cnotliwy Eugeniusz: Jan Żak, Grzebienie z wystrojem zwierzęcym z ziem polskich i zachodnio-słowiańskich, Wiadomości Archeologiczne, t. XXII, z. 2, Warszawa 1955, str. 180—185, s. 437 - 440


26. Filipowiak Władysław: Benon Miśkiewicz, Pierwsze walki w obronie granicy zachodniej Polski wczesnofeudalnej, Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza, 1958, t. IV, z. 1, str. 7—30, s.440– 443


27. ODKRYCIA s. 445 – 504, 3 k. il.


28. SPRAWOZDANIA


29. Filipowiak Władysław, Dziesięć lat działalności Muzeum Pomorza Zachodniego, s.505 - 509


30. Filipowiak Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie za rok 1958, s.509-515, 2 k. il.


31. Grudniewska Melania, Tarnowski Aleksander, Sprawozda¬nie z działalności Muzeum w Darłowie za rok 1958 , s.515 - 516


32. Sikora Marian, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Koszalinie za rok 1958, s. 515-520, 1 k. il.


33. Zaborowska Maria, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Słupsku za rok 1958, s.520-524,


34. Janocha Henryk, Stafiński Aleksander, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku za rok 1958, s.524-525