ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

Materiały Zachodniopomorskie 1963, Tom IX

1. Wołągiewiczowie Maria Danuta i Ryszard, Uzbrojenie ludności Pomorza Zachodniego u progu naszej ery, s. 9-166, 1 k. tabl.


2. Cnotliwy Eugeniusz, Grzebienie rogowe i kościane od I do V w. n.e. na Pomorzu Zachodnim, s. 167-219, 3 k. il.


3. Rulewicz Marian, Wczesnośredniowieczne instrumenty dźwiękowe z badań archeologicznych na Pomorzu Zachodnim, s. 221- 240, I-IV k. tabl.


4. Prosnak Mieczysław, Zachodnio-słowiańska sztuka korabnicza wczesnego średniowiecza, s.241-271, 4 k. il.


5. Wojtasik Jerzy,  Przedmioty drewniane znalezione na stanowisku 4 w Wolinie, s.273-314, 1 k.il.


6. Janocha Henryk, Badania archeologiczno-architektoniczne  na zamku w Starym Drawsku (Drahimiu), pow. Szczecinek, s.315-332, 2 k. il.


7. Sikora Marian, Muzealna zagroda słowińska w Klukach, s.333-340, 3 k. il


8. Kubasiewicz Marian i Gawlikowski Jerzy, Szczątki zwierzęce z Wolina-Miasta (stanowisko wykopaliskowe nr 5), s.341-350


BIBLIOGRAFIA

9. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1962 r. ( z uzupełnieniem za lata poprzednie) , s.351-358


10. Lewicki Tadeusz, Materiały do bibliografii Zachodniej Afryki za lata1957—1961, s.359-468


KONSERWACJA


11. Cnotliwy Eugeniusz, Sieja Stefan, Zastosowanie lakieru bez¬barwnego nitro do sporządzania dokumentacji archeologicznej, s.469-475, 1 k.il.


12. Haska Kazimierz,  Konserwacja zabytkowych kotwic żelaznych ze zbiorów Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, s.477-486, 6 k. il


13. Brochwicz Zbigniew, Gumy roślinne jako spoiwa malarskie w świetle dawnych traktatów, ich własności oraz ich identyfikacja w zabytkowych polichromiach, s.487-575, 18 k.il.


RECENZJE I OMÓWIENIA


14. Wojtasik Jerzy: E. I. Ojatewa, Obuw i drugije kożanyje izdielia drewniewo Pskowa, Archeołogiczeskij Sbornik nr 4, Sławianskije drewnosti, Leningrad 1962 r., str. 77—94, s.577-579


15. Cnotliwy Eugeniusz: W. B. Wilinbachow, Bałtijsko-wołżskij put', Sowietskaja Archeołogija, nr 3, 1963 r., str. 126—133. 579-580


16. Cnotliwy Eugeniusz: O. I. Dawidan, Grebni Staroj Ładogi, Archeołogiczeskij Sbornik, nr 4, 1962 r., str. 95—108, 5 ryc, 7 tabel, s.580-583


17. Rogosz Ryszard: C. Böhne, H. Dannheimer, Studien an Wurmbuntklin-gen des frühen Mittelalters, Bayerische Vorgeschichts-Blatter, roczn. 26, Monachium 1962 r., str. 107—122, s.583-586


18. Rulewicz Marian: Jaroslav Kavan, Nalezy ziomku drevenych nadob a  nabytku ze 13 st., Pamatky Archeologicke, t. LIII, Liberec 1962 r., str. 219—240, 10 ryc., s.587-589


19. Kubasiewicz Marian: Markus Bachmann, Schädelreste des Rindes aus dem Keltischen Oppidum von Manching, Studien an vor- und frühgeschichtlichen Tierresten Bayerns, zesz. 14, Monachium 1962 r., s.589-590


20. Kubasiewicz Marian: Klaus G. Frank, Neue Funde des Pferdes aus dem Keltischen Oppidum von Manching, Studien an vor- und frühgeschichtlichen Tierresten Bayerns, zesz. 13, Monachium 1962 r., s.590


21. Kubasiewicz Marian: Cyril Ambros, Zvieraci inventar zo slovansko-avarskeho pohrebiska v Bernolakove, Slovenska Archeologia t. XI, nr 1, 1963 r., s.590-591


22. Kubasiewicz Marian: Peter Petkov, Now metod za sravitelno izuczwanje geometrycznoto podobje na czerepi, Bolgarska Akademija na Naukite, Izwiestija na zoologiczeskija institut s muzej, t. XIII, 1963 r., s.591


23. Kubasiewicz Marian: Paul Popesko, Viera Rajtova, Navrh na graficke vyjadrovanie osteometrickych hodnot v relativnych mierach: cz. I, Zonopodium a stylopodium hradnikovej konćatiny, Folia Veteri-naria Facultatis Medicinae Veterinariae Cassoviensis. t. IV Fasc. 2, Opusculum 113, 1960 r., cz. II, Zdfcgopodium hrudnikovej konćatiny, Fo¬lia Veterinaria, t. VI, Fasc. 2, Opusc. 178, Kośice 1962 r.; cz. III (V. Raj-tova i P. Popesko) Autopodium hrudnikovej konćatiny, Folia Veterinaria, t. VI, Fasc. 2, Opust. 179, Kośice 1962 r., s.591-592


24. Kubasiewicz Marian: Olga Necrasov, Sergiu Haimovici, Contribution a 1'etude des cervides subfossiles et de leur distribulion geographique au Neohthiąue en Roumaine, Analele Stuntifice ale Universitśtii din łasi, sect. II, Biologie, t. IX, fasc. 1, 1963 r., s.592-593


25. Kubasiewicz Marian: Sandor Bökönyi, Budai yarpalota asatasańak allotesontanyaga, t. II, Budapest Regisegei XX, köteteböl, Budapeszt 1963 r., s.593


26. ODKRYCIA s.595-603


SPRAWOZDANIA


27. Madejska Lubomira, Ogólnopolska konferencja konserwatorska poświęcona  problematyce  miejskich zespołów obronnych województwa szczecińskiego, s.605-608   


28. Filipowiak Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1963 r., s.608-618, 2 k.il.


29. Fiodorów Hieronim, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w 1963 r., s.618-620, 1 k. il.


30. Rożnowski Franciszek, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Kołobrzegu w 1963 r., s.620-622


31. Sikora Marian, Sprawozdanie z działalności  Muzeum w Koszalinie w 1963 r., s.622-630, 4 k. il.


32. Zaborowska Maria, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Słupsku w 1963 r., s.631-634, 1 k.il.


33. Niemierowski Władysław, Sprawozdanie  z działalności Muzeum w Stargardzie w 1963 r., s.634-637, 1 k. il.


34. Rdesiński Maciej, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku w 1963 r., s.637-639


35. Traczyk Bogumiła, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Złotowie w 1963 r., s.639-642


BIBLIOTEKA


36. Śledzińska Ewa, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za 1963 r. -Wydawnictwa zwarte, s.643-681


37. Zajdel-Szczyrska Ludmiła, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za 1963 r. - Czasopisma i wydawnictwa ciągłe, s.682-696