ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

Materiały Zachodniopomorskie 1964, Tom X

1. Hamling Alicja, Dotychczasowe wyniki, badań na stanowisku ludności kultury łużyckiej w Lubinie, pow. Wolin, s.9-36, 3 k. il.


2. Lachowicz Franciszek J. Cmentarzysko kultury pomorskiej w Darskowie, pow. Bytów, s.37-103, 6 k. il.


3. Wołągiewicz Ryszard, Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Niemicy, pow. Sławno, s.105-138, 2 k. il


4. Rogosz Ryszard, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Kunowie, pow. Stargard Szczeciński, s.139-146, 1 k. il.


5. Rożnowski Franciszek, Szczątki kostne z cmentarzyska w Kunowie, pow. Stargard Szczeciński, s.147-151


6. Siuchniński Kazimierz,  Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w okolicy Radacza, pow. Szczecinek, w 1963 r. s.153-182, 2 k. il., I-IV tabl.


7. Janocha Henryk, Archeologiczne badania sondażowo-weryfikacyjne na wczesnośredniowiecznych obiektach obronnych w Starym Drawsku, stanowisko 2 w Kluczewie, pow. Szczecinek w 1964 r., s.183-203, 4 k. il.


8. Cnotliwy Eugeniusz, Stan i problematyka badań nad rogownictwem wczesnośredniowiecznym w Polsce, s.203-235


9. Lachowicz Franciszek J., Badania archeologiczne na Pomorzu Środkowym w latach 1945-1964, s.237-264, 15 k. il.


10. Tymieniecki Kazimierz, Słowiańskie miasta Pomorza na tle dziejów wczesnego średniowiecza, s.265-298


11. Wilinbachow Wadim B., Stara Ładoga (Kilka uwag z powodu neonormanistycznej teorii prof. A. Stender-Petersena), s.299-323


12. Kubasiewicz Marian, Szczątki zwierzęce z wczesnośredniowiecznego łowiska nr 1 w Gorzędzieju, s.325-342, 2 k.il


13. Chełkowski Zygmunt, Chełkowska Bożena, Pozostałości ryb z grodziska i osady wczesnośredniowiecznej w Kędrzynie, pow. Kołobrzeg, s.343-366


14. Chełkowski Zygmunt, Chełkowska Bożena, Szczątki ryb z wczesnośredniowiecznej osady w Gołańczy Pomorskiej, pow. Gryfice s.367-369


15. Krzymuska-Fafius Zofia, Płyty żeliwne z XVI i XVII w. w zbiorach Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, s.371-386, 9 k.il.


16. Najdowa Jadwiga, Ze studiów nad twórczością Aleksandra Władysława Maleckiego (Zbiór rysunków i szkiców Muzeum Pomorza Zachodniego) s. 389-407, 4 k. il.


BIBLIOGRAFIA


17. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1963 r., s.409-415


KONSERWACJA


18. Drążkowski Hubert, Roznerska Maria, Kostynowicz Roman, Prace konserwatorskie w katedrze kamieńskiej w latach 1962—1963, s.417-425


19. Brochwicz Zbigniew, Analiza chromatograficzna klejów roślinnych w zabytkowych malowidłach ściennych, s.427-536, 8 k. il.


RECENZJE I OMÓWIENIA


20. Kostrzewski Józef: Historischer Atlas von Pommern, Neue Folge, Karte 4, Karte der älteren Bronzezeit mit Erläuterungen von Hans Jürgen Eggers, Böhlau Verlag, Köln—Graz 1963, s.537-545


21. Kubasiewicz Marian: Sergiu Haimovici, Observatiuni asupra metapodalekor de Bos taurus descoperite in asezarile din epoca bronzului, Analele stiintifice ale Universitatii din Iasi, t. X, fasc. 1,1964, str. 183—192, s.545


22. Kubasiewicz Marian: Norbert Dräger, Tierknochenfunde aus der Stadt auf dem Magdalensberg bei Klagenfurt in Kärnten, I. Die Vogelknochen, Kärtner Museumsschriften, t. XXXIII, 1964, str. 1—55, s. 545-546


23. Kubasiewicz Marian: Friedrich Dannheimer, Die Rinderknochen der römischen Zivilsiedlung in Hüfingen, Badische Fundberichte, Sonderheft 6, 1964, str. 1—38, s.546-547


24. Kubasiewicz Marian: Rainer Ehret, Tierknochenfunde aus der Stadt auf dem Magdalensberg Bei Klagenfurt in Karnten, II. Carnivora, Lagomorpha, Rodentia und Eąuidae, Kartner Museumsschriften, t. XXXIV, 1964, str. 1—64, s.547


25. Kubasiewicz Marian, Sandor Bökönyi, A Bólyi avarkeri temetö allatmaradvanyai, Janus Pannonius Muzeum, Evkönyve, 1963, str. 91—112, s.547-548


26. Cnotliwy Eugeniusz: Ewald Schuldt, Die slavische Keramik von Sukow und das Problem der Feldberger Gruppe, Jahrbuch für Bodendenkmalpflege in Mecklenburg, 1963, str. 239—261, ryc. w tekście, s.548-549


27. Cnotliwy Eugeniusz: Ewaldt Schuldt, Die Ausgrabungen im Gebiet der „Alten Burg" von Sukow, Kreis Teterów, Jahrbuch für Bodendenkmalpflege in Mecklenburg, 1963, str. 217- 238; ryc. 131-148 w tekście, s.549-551


28. Rogosz Ryszard: A. K. Antejn, Nakonieczniki kopij iz swarocznoj uzorczatoj (damasskoj) stali w drewniej pribałtykie, Sowietskaja Archeologia,Nr 4, Moskwa 1963, str. 167—178, s.551-554


29. Cnotliwy Eugeniusz: Albert Hellmund, Die vor- und frühgeschichtlichen Denkmäler und Funde des Kreises Ueckermünde, Schwerin 1964, str. 85, 11 ryc. w tekście, 46 tablic, 5 map, s.554-556


30. Cnotliwy Eugeniusz: B. A. Kołczin, K itogam rabot Nowgorodskoj Archeołogiczeskoj Espedici, Kratkije Soobszczenija Instituta Archeologii,Nr 99, 1964, str. 3—20, 9 ryc. w tekście, s.556-558


31. Kubasiewicz Marian: Hartmut Schatz, Die Tierknoehenfunde aus einer mittelalterlichen Siedlung Württembergs, Tieranatomisches Institut der Universitat Miinchen, Miinchen 1963, str. 1—36, s.558-559


32. Kubasiewicz Marian: Viera Rajtova, Graphiscbe Auswertung osteome-trischer Werte in der historischen Osteologie, Studijne Zvesti Archeolo-gickeho ustavu Slovenskej Akademie Vied, Nr 12, Nitra 1964, str. 293—334, s. 559-560


33. ODKRYCIA s.561-593, 3 k.il.


SPRAWOZDANIA


34. Zajdel-Szczyrska Ludmiła, Wołągiewicz Maria D., Sprawozdanie z konferencji poświęconej archiwistyce muzealnej w zakresie archeologii, s.595-597


35. Filipowiak Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1964 r, s.597-607, 1 k.il.


36. Fiodorów Hieronim, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w 1964 r., s.607


37. Rożnowski Franciszek, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Kołobrzegu w 1964 r., s.607-611


38. Sikora Marian, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Koszalinie w 1964 r., s.611-617, 3 k. il.


39. Zaborowska Maria, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Słupsku w 1964, r., s.617-620


40. Niemierowski Władysław, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w 1964 r., s.620-622


41. Stafiński Aleksander, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku w 1964 r., s.623-624


BIBLIOTEKA


42. Śledzińska Ewa, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za 1964 r. - Wydawnictwa zwarte, s.625-664


43. Zajdel-Szczyrska Ludmiła, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Za¬chodniego za 1964 r. - Czasopisma i wydawnictwa ciągłe s. 665-679