ICI Journal Master List 2016
the Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
EBSCO
BazHum

BazHum logo 1 1

Index/Score:
ICV 2016 = 50.18
ICV 2017 = 63.43
MNiSW (list B): 8 pkt

Materiały Zachodniopomorskie 1965, Tom XI

1. Filipowiak Władysław, Muzeum Pomorza Zachodniego w dwudziestoleciu (1945-1965), s.9 -27, 3 k. il


2. Kwilecki Stefan, Filipowiak Władysław, Dwudziestolecie ochrony zabytków w województwie szczecińskim (1945—1965), s.29-44, 4 k.il


3. Ptaszyńska Danuta, Ochrona i konserwacja zabytków woj. koszaliń¬skiego w XX-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, s.45-66, 7 k. il


4. Borowiec Saturnin, Charakterystyka gleb okolic Szczecina na tle warunków przyrodniczych, s.67-83


5. Lachowiczowa Romualda, Lachowicz Franciszek, Cmentarzysko ciałopalne oraz ślady osadnictwa ludności kultury pomorskiej w Stawnicy, pow. Złotów, s.85-170, I-VIII k. tabl,


6. Rożnowski Franciszek, Badania przepalonych szczątków kostnych z cmentarzyska w Stawnicy, pow. Złotów, s.171-178


7. Wołągiewicz Ryszard, Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Warszkowie, pow. Sławno, s.179-280, 2 k. il.


8. Łosiński Władysław, Z badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym w rejonie środkowej Parsęty, s.281-315,


9. Rogosz Ryszard, Wczesnośredniowieczna osada otwarta w Jarszewie, pow. Kamień Pomorski, s.317-409, 3 k.il.


10. Żak Jan, Zarys stanu i dziejów badań nad „importami" skandynawskimi na Słowiańszczyźnie Zachodniej — Część I, s.411-460


11. Janocha Henryk, Badania archeologiczno-architektoniczne na grodzisku wczesnośredniowiecznym i zamku średniowiecznym w Starym Drawsku (Drahimiu), pow. Szczecinek (stanowisko 1), w latach 1964—1965, s.461-501, 12 k. il.


12. Radacki Zbigniew, Kruppe  Jerzy, Kąsinowski Antoni, Sprawozdanie z badań architektoniczno-archeologicznych w Kołbaczu w 1964 r., s.503-512, 2 k.il.


13. Skrzypek Ignacy, Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie zespołu zabudowań zamku człuchowskiego w 1965 r., s.515-523, 1 k.il   


14. Buczek Roman, Skarb monet zachodniopomorskich z Łagiewnik, pow. Łobez, s.525-542, 2 k. il.


15. Chełkowski Zygmunt, Szczątki ryb z badań wykopaliskowych na gro¬dzisku kultury łużyckiej w Szczecinie (Wzgórze Zamkowe), s.543-550


16. Chełkowski Zgmunt, Pozostałości ichtiologiczne z badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Szczecinie (Wzgórze Zamkowe), s. 551-561


17. Gawlikowski Jerzy i Kubasiewicz Marian, Szczątki zwierzęce z Wolina-Miasta (stanowisko wykopaliskowe nr 5), część II, s.563-570


18. Klichowska Melania, Wzgórze Wisielców w Wolinie Pomorskim w świetle badań botanicznych, 571-576


19. Klichowska Melania, Szczątki roślinne ze stanowiska archeologicznego Wolin-Młynówka, s.577-579


20. Zelwan Maria, Etnograficzne badania penetracyjne w Warchlinie, pow. Stargard Szczeciński, s.581-586, 1 k.il.


21. Janiszewska Barbara, Osadnictwo ziemi wałeckiej do początków XVI w., s. 587-645, 1 k. il.


22. Winiecka Halina, Mieszkańcy Szczecina jako publiczność Muzeum Pomorza Zachodniego, s.647- 677


23. Lewicki Tadeusz, Z przeszłości zachodniej Afryki, s. 679- 717


24. Gonczaryk Ryszard, Sidżilmasa pod panowaniem imamów sufryckich, s.719-737


25. Filipowiak Władysław, Jasnosz Stanisław, Rozpoznawcze badania archeologiczne w Niani (Republika Gwinei), s. 739-752 k. il.


BIBLIOGRAFIA   


26. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1964 r., s.753-758


KONSERWACJA


27. Brochwicz Zbigniew, Zastosowanie bibułkowej chromatografii rozdzielczej do badań zabytkowych dzieł sztuki, s.759-792


28. Wójcik Stefan, Zagadnienie wypełniania ubytków w zniszczonych niepolichromowanych, drewnianych rzeźbach zewnętrznych, s.793-839, 6 k.il


29. Fenrych Wiktor, Dezynsekcja chaty afrykańskiej w zbiorach Muzeum Pomorza Zachodniego, s.841-842


30. Haska Kazimierz, Prace zabezpieczające przy łodzi charbrowskiej, s. 843-854, 4 k. il.


RECENZJE I OMÓWIENIA


31. Orłowski Janusz: Sauramo Matti, Die Geschichte der Ostsee, 51, III, Geologica-Geographica, Serja A, Suomalaisen Tiedeskatemian Toimituksia, Helsinki 1958, str. 522, ilustr. 166, s.855-863


32. Kubasiewicz Marian: Sandor Bökönyi, L. Kallai, J. Matolcsi, R. Tarjan, Vergleichende Untersuchungen am Metaearpus des Urs und des Hausrindes, „Zeitschrift fur Tierzüchtung und Züchtungsbiologie", t. LXXXI, zesz. 4, 1965, str. 330—347, s.863


33. Kubasiewicz Marian: Joachim Boessneck, Hans-Herman Müller, Manfred Teichert, Osteologische Unterscheidungsmerkmale zwischen Schaf (Ovis aries L.) und Ziege (Capra hircus L.), Kühn-Archiv, t. LXXVIII, zesz. 1-2, 1965, s.863-864


34. Kubasiewicz Marian: Olga Necrasov, Sergiu Haimovici, Mamiferele definitiv stinse sa azi disparute din Tara noastra, identificate in fauna neolitica din R.P.R., Societatea de stiinte naturale si geografie din R.P.R.., Comunicari de geologie, t. III, 1965, str. 239—245, s.864


35. Kubasiewicz Marian: Hans-Hermann Müller, Die Haustiere der Mittel-deutschen Bandkeramiker, Naturwissenschaftliche Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, cz. 1, Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte, Deutsche Akademie der Wissenschaften, t. XVII, Berlin 1965, s.865


36. Kubasiewicz Marian: Urs Imhof, Osteometrische Untersuchungen an Rinderknoctoen aus Pfahlbauten des Bielersees, Mitteilungen der Naturforschenderi Gesellschaft in Bern, N. F., t. XXI, Bern 1964, s.866


37. Kubasiewicz Marian: Hanspeter Hartmann-Frick, Die Fauna der befestigten Höhensiedlung auf dem Borscht Fürstentum Liechtenstein, Jahrbuch d. Historischen Vereins f. d. Fürstentum Liechtenstein, t. LXIII, Vaduz, str. 189—253, s.866-867


38. Gurba Jan: Adriaan von Müller, Zwei noch unbekannte Vollgriffschwerter aus Pommern, „Berliner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte" t. I, 1961, str. 191-183, ryc. 1—3, tabl. 11, s.867-868


39. Hamling Alicja: Fritz Horst, Jungbronzezeitliche Burganlagen im un teren Odergebiet, „Praehistorische Zeitschrift", t. XLII, 1964, Berlin 1964, str. 102-106, II. Fundberichte, A. Einleitung, s.868-870


40. Kuczkowski Wojciech: B. A. Szramko, Ł. A. Sołncew, Ł. D. Fomin, Technika obrabotki żeleza w lesostepnoj i stepnoj Skifii, „Sowietskaja Archieołogia", Nr 4, Moskwa 1963, str. 36—56, s.870-873


41. Wołągiewicz Ryszard: Hans Jürgen Eggers, Das Gräberfeld von Langenhagen Kreis Saatzig, „Baltische Studien", N. F., t. L, Hamburg 1964, str.7—12 z 4 tabl., s.873-875


42. Wojtasik Jerzy: J. Daiga un I. Grosvalds, Senakie Tigeli Latvija, Arheologija un Etnografija, t. VI, Ryga 1964, str. 7—22, s.875-876


43. Wojtasik Jerzy: Andrej Valič, Staroslovansko grobišče na blejskim gradu (izkopavanje 1959) Situla, „Razprave Narodnega Muzeja v Ljubljani", 7, Ljubljana 1964, str. 72, tabl. 49, 2 plany sytuacyjne, s.876-878


44. Cnotliwy Eugeniusz: E. Schuldt, Slawische Töpferei in Mecklenburg, Schwerin, tabl. 52, s.879-881


45. Wojtasik Jerzy: Józef Kaźmierczyk, Wczesnośredniowieczne wyroby bednarskie z Ostrówka w Opolu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej IHKM PAN", Nr 3, Warszawa 1965, str. 469—498, s.881-883


46. Mieczysław Prosnak: Przemysław Smolarek, Zabytki szutnictwa skandynawskiego, Prace Muzeum Morskiego w Gdańsku, t. I, Gdańsk 1963, s.883-886


47. Kubasiewicz Marian: Hans-Hermann Müller, Die Tiejrreste der slawi-schen Burg Behren-Lübchin, Schriften der Sektion für Vor- und Fruhge¬schichte, Deutsche Akademie d. Wissenschaften, t. 19, Berlin 1965, s.887


48. ODKRYCIA s.889-937, 2 k.il.


SPRAWOZDANIA


49. Fenrych Wiktor, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w 1965 r., s.939-947


50. Rożnowski Franciszek, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Kołobrzegu w 1965 r., s.947-950


51. Gręźlikowski Zygmunt, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w 1965r., s.950-959, 5 K.IL


BIBLIOTEKA   


52. Śledzińska Ewa, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za 1965 r.-Wydawnictwa zwarte, s.961-1001


53. Zajdel-Szczyrska Ludmiła, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za 1965 r. — Czasopisma i wydawnictwa ciągłe, s. 1002-1015