1. Lachowicz Franciszek J., Cmentarzysko kurhanowe w Grabowie, pow. Bytów, stanowisko 1, s.9-126, 1 k. il., I-X k. tabl.


2. Rożnowski Franciszek, Analiza antropologiczna ludzkich szczątków z grobów ciałopalnych z cmentarzyska w Grabowie, pow. Bytów, stanowisko 1, s.127-142


3. Wołągiewicz Ryszard, Wstępne wyniki badań w Lubieszewie, pow. Gryfice, w latach 1964—1968, s.141-150, 5 k.il.


4. Marecki Bogusław, Berdychowski Włodzimierz, Budowa i asymetria średniowiecznej ludności Pomorza na podstawie szczątków kostnych z cmentarzyska na Górze Chełmskiej koło Koszalina, s.151- 177, 1 k.il.


5. Grzęda Marian, Przyczynek do badań archeologicznych nad średniowiecznym Stargardem, s.179-199, 1 k.il.


6. Dziewulski Władysław, Księżniczka zachodniopomorska na tronie połockim, s.201-229


7. Przewoźny Janusz, II Międzynarodowa Kampania Muzealna, s.229-233, 1 k.il.


8. Piwocki Ksawery, Kampania Muzealna ICOM i problem ochrony kultury ludowej, s.233-236


9. Terentjewa Ludmiła, Problematyka związków kulturowych ludności bałtyckiej i słowiańskiej w pracach radzieckich etnografów, s.237-257


10. Schreiner Klaus, W sprawie projektu skansenowskiego muzeum historii rolnictwa dla Meklemburgii, s.259-266


11. Ostrowska-Wójcikowa Hugona, Badania etnograficzne na Pomorzu Środkowym i ich dalsze perspektywy, s.267-280


12. Kukier Ryszard, Tradycyjne budownictwo mieszkalne i wnętrze domu na Kaszubach Bytowskich, s.281-322, 6 k.il.


13. Znamierowska-Prüfferowa Maria, Przyczynek do znajomości nadmorskiej ludności rybackiej, s.323-339, 4 k.il.


14. Dobrowolska Agnieszka, Pierwiastki rodzime w kulturze ludowej Pomorza Zachodniego, s.337-356, 5 k.il.


15. Sobisiak Walerian, Tradycyjne włókiennictwo Pomorza Zachodniego i jego współczesne przemiany, s.357-368, 1 k.il.


16. Burszta Józef, Główne tendencje rozwojowe kultury wsi na Ziemiach Zachodnich, s.369-381


17. Reinfuss Roman, Tradycyjna kultura plastyczna ludności przesiedlonej w województwie  koszalińskim, s.383-397, 2 k.il.


18. Przewoźny Janusz, Odrębność etniczna Słowińców a kwestia ich przynależności narodowościowej, s.399-412,


19. Ziembiński Janusz, Z badań ankietowych w Muzeum Narodowym w Poznaniu, s.413-420,


20. Banasik Tadeusz, Społeczno-historyczne uwarunkowania rozwoju muzeów, s. 421-455


21. Gołaszewski Tadeusz, Recepcja sztuki współczesnej przez publiczność muzealną, s.457-476


22. Mikułowski Pomorski Jerzy, Społeczne funkcje muzeów we współczesnym świecie (Wybrane zagadnienia), s.477-491


23. Kwilecki Andrzej, Region jako problem socjologiczny, s.491-502


24. Bezwińska Jadwiga, Rola muzeum martyrologicznego w środowisku młodzieżowym (Na podstawie badań ankietowych prowadzonych przez Państwowe Muzeum w Oświęcimiu), s.503-516


26. Winiecka Halina, Sprawozdanie z konferencji poświęconej problematyce socjologicznej w muzealnictwie, odbytej w dniach od 24 do 26 października 1968 r. w Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, s.517-532


27. Chwojka Tadeusz, Z badań nad problemem etnogenezy zachodnioafrykańskiego ludu Fulbe (Peuls, Fulani, Ful), s.533-574, 3 k. il.


28. Filipowiak Władysław, Jasnosz Stanisław, Wołągiewicz Ryszard, Polsko-gwinejskie badania archeologiczne w Niani w 1968 r., s.575-648, 14 k.il.


29. Kawalec Aleksander, Próba rekonstrukcji stanu gleb i rzeźby terenu w dolinie Niani w czasach średniowiecza (Porównanie ze stanem obecnym), s.649-710


BIBLIOGRAFIA


30. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za 1967 r., s.711-715


KONSERWACJA


31. Roznerska Maria, Skuteczność działania środków chemicznych na mikroflorę niszczącą temperowe malowidła ścienne, s.717-754, 3 k.il.


32. Brochwicz Zbigniew, Materiały wiążące w budownictwie starożytnym i wczesnośredniowiecznym, s.753-792


RECENZJE I OMÓWIENIA


33. Nawrolski Tadeusz: H. Schickler, Aufnahme und Ablehnung der Metallurgie bei frühbronzezeitlichen Kulturen Europas, „Germania", 46, 1968, str. 11—19, s.793-794


34. Nawrolski Tadeusz: A. Hartmann, Spektralanalytische Untersuchungen bronzezeitlicher Goldfunde des Donauraumes, „Germania", 46, 1968, str. 19-27, 3 ryciny i 2 tablice w tekście, s.794-796


35. Krzymuska-Fafius Zofia: Tadeusz S. Jaroszewski, Wilhelm Henryk Minter, architekt niesłusznie zapomniany, „Biuletyn Historii Sztuki", nr 3/1965, str. 231—256, s.796-798


36. ODKRYCIA s.799-826


37. SPRAWOZDANIA


38. Filipowiak Władysław, Działalność Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie w roku 1968, s.872-835


39. Malinowska Halina, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Cedyni w 1968 r., s.836-837


40. Przała Teresa, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Darłowie w 1968 r., s.837-838


41. Rożnowski Franciszek, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Kołobrzegu w 1968 r., s.838-841,


42. Przała Teresa, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w 1968 r., s.842-854, 2 k.il.


43. Loose Krystyna, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w 1968 r., s.855-857


44. Przała Teresa, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Szczecinku w 1968 r., s.857-858


45. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Wolinie w 1968 r., s.858-860, 1 k.il.


46. Niedźwiecki Jan, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Złotowie w 1968 r., s.860-861


BIBLIOTEKA


47. Śledzińska Ewa, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego za 1968 rok — Wydawnictwa zwarte, s.863-907


48. Zajdel-Szczyrska Ludmiła, Nabytki biblioteki Muzeum Pomorza Zachodniego - Czasopisma i wydawnictwa ciągłe, s.908-924