1. Malinowska-Łazarczyk Helena, Budzyńska Jadwiga, Cmentarzysko średniowieczne i nowożytne w Cedyni, pow. Chojna, w świetle badań archeologiczno-antropologicznych, s.9-39, 4 k.il.

2. Lachowicz Franciszek J., Rzymski dzban brązowy z Kretomina gm. Manowo, woj. Koszalińskie, s.41-59, 2 k.il.

3. Hensel Zdzisław, Badania metaloznawcze wyrobów żelaznych z IX-XII wieku z Wolina, s.61-93, 3 k.il.

4. Brochwicz Zbigniew, Badania wczesnośredniowiecznych zapraw budowlanych - integralną częścią badań archeologicznych, s.95-244, 8 k.il.

5. Nogalski Stanisław, Morfologia kośćca wczesnośredniowiecznej kury domowej Pomorza Zachodniego (Gallus gallus Domesticus), s.245-320, 3 k.il.

6. Rymar Edward, Małgorzata, druga żona Barnima I, s.321-342,

BIBLIOGRAFIA

7. Wołągiewicz Maria Danuta, Materiały do bibliografii archeologii polskiej Pomorza Zachodniego za rok 1974, s.343-349

KONSERWACJA

8. Roznerska Maria, Trochimowicz Jan, Badania nad możli¬wością stosowania niektórych grzybo- i owadobójczych preparatów olei¬stych do konserwacji zabytkowego drewna polichromowanego, s.351-377, 3 k.il.

RECENZJE I OMÓWIENIA

9. Wołągiewicz Ryszard: Achim Leube, Die römische Kaiserzeit im Oder-Spree-Gebiet, Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam, Band 9, Berlin 1975, 227 stron (z ilustracjami i mapami w tekście, s.379-384

10. Osięgłowski Janisław: Helmolda Kronika Słowian. Tłumaczenie Józef Matuszewski, wstęp i komentarz Jerzy Strzelczyk, Warszawa 1974, PWN,481 stron, ilustr., s.384-386

11. ODKRYCIA s.387-398,

SPRAWOZDANIA

12. Filipowiak Władysław, Hamling Alicja, Sprawozdanie z działalności Muzeum Narodowego w Szczecinie, s.399-413, 3 k.il.

13. Cielecki Piotr, Sprawozdanie z działalności Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie w 1975 r., s.413-415

14. Kroczak Czesław, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Cedyni w 1975 r., s.415-416

15. Fiodorow Hieronim, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Darłowie w 1975 r., s.416-417

16. Kroczyński Hieronim,  Sprawozdanie z działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w 1975 r., s.418-420

17. Lachowiczowa Romualda,  Sprawozdanie  z działalności Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Koszalinie w 1975 r., s.420-425

18. Gręźlikowski Zygmunt, Sprawozdanie z działalności Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w 1975 r., s.425-434

19. Loose Krystyna, Sprawozdanie z działalności Muzeum w Stargardzie Szczecińskim w 1975 r., s.434-436

20. Dudź Jerzy, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Szczecinku w 1975 r., s.436-438

21. Pluciński Józef,  Sprawozdanie z działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu w 1975 r., s.438-440

22. Kaube Andrzej, Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego w Wolinie w 1975 r., s.440-442

23. Kloskowski Jerzy, Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie w 1975 r., s.442-444

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

24. Alojzy Pawłowski, s.445-446