Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy.

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma „Materiały Zachodniopomorskie” wprowadziła następujące rozwiązania, zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

1. Oświadczenie autorów publikacji o wkładzie procentowym poszczególnych osób w jej powstanie (z podaniem afiliacji autorów). Niestosowanie się do zasad będzie uznane za nierzetelność naukową oraz postępowanie nieetyczne

Wszystkie osoby wskazane jako autorzy publikacji muszą brać udział w jego przygotowaniu i brać odpowiedzialność za zawartość. Niedopuszczalne jest wskazywanie jako autora (współautora) osoby, której wkład w powstanie pracy jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca („guest authorship”). W przypadku prac przygotowanych przez więcej niż jednego autora należy przedstawić wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy: w przygotowanie projektu badań, pracy nad projektem (zbieranie danych, prowadzenie badań), przeprowadzenie analizy, interpretację wyników, opracowanie bibliografii. Członkowie grup, którzy nie spełniają tych kryteriów, powinni być wymienieni, za ich zgodą, w podziękowaniach. Niedopuszczalne jest, aby osoba która wniosła istotny wkład w powstanie pracy nie była ujawniona jako współautor lub wymieniona w podziękowaniach („ghostwriting”). Odpowiedzialność za wskazanie autorów pracy ponosi autor przesyłający pracę do redakcji.

2. Oświadczenie autora/autorów o charakterze artykułu naukowego

Materiały, które zostały już wcześniej przedstawione w innym miejscu, np. w materiałach pokonferencyjnych lub w mediach elektronicznych, muszą być opatrzone odpowiednią adnotacją, ze wskazaniem miejsca publikacji.