Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Filipiak Jarosław (4)

Ichtiofauna z wcze¬snośredniowiecznych warstw osadniczych Wolina (stanowisko 1, wykop 6)

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLVI

Osteologiczne szczątki ryb z wczesnośredniowiecznego Wolina (stanowisko 1, wykop 6)

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLVI

Szczątki ichtiologiczne z wczesnośredniowiecznych warstw osadniczych w Wolinie-Porcie (stanowisko 1 wykop 8)

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLV

Występowanie i charakterystyka ichtiofauny we wczesnośredniowiecznych warstwach osadniczych portu w Wolinie

  • Stara Seria
  • MZP Tom XLIV