Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kubasiewicz Marian (20)

Martin Hornberger, Gesamtbeurteilung der Tierknochenfunde aus der Stadt auf dem Magdalensberg in Kärnten, „Kärntner Museumsschriften", XLIX, Klagenfurt 1970

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

Norbert Dräger, Tierknochenfunde aus der Stadt auf dem Magdalensberg bei Klagenfurt in Kärnten, I. Die Vogelknochen, Kärtner Museumsschriften, t. XXXIII, 1964

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

O metodyce badań wykopaliskowych szczątków kostnych zwierzęcych

 • Stara Seria
 • MZP Tom II

Olga Necrasov, Sergiu Haimovici, Contribution a 1'etude des cervides subfossiles et de leur distribulion geographique au Neohthiąue en Roumaine, Analele Stuntifice ale Universitśtii din łasi, sect. II, Biologie, t. IX, fasc. 1, 1963 r

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Olga Necrasov, Sergiu Haimovici, Mamiferele definitiv stinse sa azi disparute din Tara noastra, identificate in fauna neolitica din R.P.R., Societatea de stiinte naturale si geografie din R.P.R.., Comunicari de geologie, t. III, 1965

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Paul Popesko, Viera Rajtova, Navrh na graficke vyjadrovanie osteometrickych hodnot v relativnych mierach: cz. I, Zonopodium a stylopodium hradnikovej konćatiny, Folia Veteri-naria Facultatis Medicinae Veterinariae Cassoviensis. t. IV Fasc. 2, Opusculum 113, 1960 r., cz. II, Zdfcgopodium hrudnikovej konćatiny, Fo¬lia Veterinaria, t. VI, Fasc. 2, Opusc. 178, Kośice 1962 r.; cz. III (V. Raj-tova i P.

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Peter Petkov, Now metod za sravitelno izuczwanje geometrycznoto podobje na czerepi, Bolgarska Akademija na Naukite, Izwiestija na zoologiczeskija institut s muzej, t. XIII, 1963 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Rainer Ehret, Tierknochenfunde aus der Stadt auf dem Magdalensberg Bei Klagenfurt in Karnten, II. Carnivora, Lagomorpha, Rodentia und Eąuidae, Kartner Museumsschriften, t. XXXIV, 1964

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

Sandor Bökönyi, A Bólyi avarkeri temetö allatmaradvanyai, Janus Pannonius Muzeum, Evkönyve, 1963

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

Sandor Bökönyi, Budai yarpalota asatasańak allotesontanyaga, t. II, Budapest Regisegei XX, köteteböl, Budapeszt 1963 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

Sandor Bökönyj, Die Haustiere in Ungarn im Mittelalter auf Grund der Knochenfunde, Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa, Budapest 1961 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Sergiu Haimovici, Contributiuni la studiul morfologiei si ariei de raspindire a risului, Felis (Lynx) Lynx L., „Analele Sti¬intifice ale Universitatii din Iasi", t. X, fasc. 2, 1964

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Sergiu Haimovici, Date privitoare la metapodalele de Ovicaprinae din asezarile epocii bronzului de pe teritoriulR. S. Romania, „Analele Stiintifice Uniyersitątii din Iasi", Sec. II, Biologie, t. XI, fasc. 2, 1965

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Sergiu Haimovici, Observatiuni asupra metapodalekor de Bos taurus descoperite in asezarile din epoca bronzului, Analele stiintifice ale Universitatii din Iasi, t. X, fasc. 1,1964

 • Stara Seria
 • MZP Tom X

Studien an Vor- und Frühgeschichtlichen Tierresten Bayerns, zesz.1—8, Munchen 1956—1900 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VI

Szczątki kostne zwierzęce z osady wczesnośredniowiecznej Szczecin—Mścięcino

 • Stara Seria
 • MZP Tom I

Szczątki kostne zwierzęce z Wolina - Przedmieścia

 • Stara Seria
 • MZP Tom II

Szczątki zwierzęce z badań ratunkowych na stanowisku przy ul. Grodzkiej w Szczecinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Szczątki zwierzęce z badań sondażowych w Kamieniu Pomorskim

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV

Szczątki zwierzęce z osady rzymskiej w Cedyni

 • Stara Seria
 • MZP Tom V