Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Łosiński Władysław (5)

Badania powierzchniowe w dorzeczu Regi i Parsęty

  • Stara Seria
  • MZP Tom III

G. Wilke, Źródła archeologiczne do studiów nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym z terenu pow. wyrzyskiego (cz. I),Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archeologia II, Toruń 1969, str. 25—59, 26 rycin w tekście oraz Źródła archeologiczne do studiów nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym z terenu powiatu chojnickiego (cz. I), tamże

  • Stara Seria
  • MZP Tom XV

Uwagi na marginesie artykułu „Cmentarzyska w studiach osadniczych”

  • Stara Seria
  • MZP Tom XXVIII

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w Cewlinie, pow. Koszalin

  • Stara Seria
  • MZP Tom IV

Z badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym w rejonie środkowej Parsęty

  • Stara Seria
  • MZP Tom XI