Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Porzeziński Antoni (20)

„Importowane” naczynia typu Tornow i Gross Raden na stanowiskach 2 i 2a w Cedyni, woj. zachodniopomorskie

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XI

Czytaj więcej...

A. T. Smilenko: K izuceniju lepno j keramiki penkowskich pamjatnikow. „Drewnjaja Rus i Sławjane" Moskwa 1978, s. 159-164

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Aleksander A. Egoreiczenko, Proselenije u d. Ostrów Pinskogo r-na, Brestskoi obłasti. ARCHAEOSLAVICA, t. I, Kraków 1991

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

Archeologiczne badania ratownicze na stanowisku 3 w Pyrzycach, woj. zachodniopomorskie w 1993 roku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Badania archeologiczne na osadzie wczesnośredniowiecznej z VI-VIII w. w Derczewie, pow. Myślibórz

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVIII

Cedyńskie pochówki szkieletowe w obudowach kamiennych i ich koneksje kulturowe

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIII

Czytaj więcej...

Charakterystyka form obrządku pogrzebowego na cmentarzysku w Cedyni (stanowisko 2, drugi etap prac badawczych w latach 1976–1985)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XII

Czytaj więcej...

Ditch and settlement features within the medieval cemetery at Cedynia (site 2)

 • Nowa Seria
 • MZP Tom XIV

Czytaj więcej...

E. A. Goriunow: Pro periodizaciju desnjanskich starożytnostii drugoj ta tretiej czwerti I tisjaczolittja n.e. „Archeolojia”, nr 18, 1975. s. 42-50

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

E. A. Symonowicz, Czermjachowskaja kultura i pamjatniki kijewskogo i kołoczinskogo tipow. „Sowietskaja Archeologia” 1983, nr 1, s. 91-102

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIX

E. W. Maksimów, R. W. Terpiłowskij: Poselenija kijewskogo tipa bliz Czernigowa. „Problemy Etnogeneza Sławjan", Kijów 1978, s. 91-108

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXV

E.A. Goriunow M.M. Kazanskij: Spornyje woprosy izucenija penkowskoj kultury. „Kratkie soobscenija", nr 164, Moskwa 1981, s. 10-17

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVII

Garczyński Władysław, Archeologiczne badania rozpoznawcze w Kamieniu Pomorskim w 1958 roku

 • Nowa Seria
 • MZP Tom II/III, Zeszyt 1, Archeologia

Günter Mangelsdort: Ein frühslawisches Brandgrab des 6./7. Jh. aus dem Havelgebiet, Zeitschrift für Archäologie, 1976, Jahrgang 10, cz. 2

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIII

Helena Malinowska-Łazarczyk (1944-1989)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXV/VI

I. P. Rusanowa: O rannej date pamjatnikow prażskogo tipa. „Drewnjaja Rus i Sławjanie". Moskwa 1978, s. 138-143

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIV

J. Podgórska-Czopek, Materiały z wczesnosłowiańskiej osady w Grodzisku Dolnym, stan. 3, woj. Rzeszów. ARCHAEOSLAVICA, t. I, Kraków 1991

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXIX

J. Werner: Bemerkungen zum nordwestlichen siedlungsgebiet der Slawen, im 4-6 Jahrhundert. Beitrage zur Ur- Und Frtthgeschichte. Teil I, Berlin 1981, s. 695-701

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVIII

Jiři Zeman: Nejstarši slovanské osidleni Čech, Pamatký Archeologické, t. LXVII, 176, cz. 1

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXIII

Kazimierz Godłowski, Z badań nad zagadnieniem rozprzestrzeniania Słowian w V-VII wieku n.e. Materiały do dyskusji nad podręcznikiem „Pradzieje Polski na tle porównawczym". Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1979

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXVI