Materiały Zachodniopomorskie

Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wojtasik Jerzy (20)

Adolf Hollnagel, Das slawische Körpergräberfeld von Gustävel, Kr. Sternberg, mit Anhang über die slawischen Grabfunde in Mecklenburg, Jahrbuch für Bodendenkmalpflege für Mecklenburg, 1960 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Andrej Valič, Staroslovansko grobišče na blejskim gradu (izkopavanje 1959) Situla, „Razprave Narodnega Muzeja v Ljubljani", 7, Ljubljana 1964

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Anna Wapińska, Materiały do wczesnośredniowiecznego bursztyniarstwa gdańskiego, „Gdańsk wczesnośredniowieczny", t. VI, 1967

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV

Bursztyn ze stanowisk wykopaliskowych 5, 6 oraz znaleziony luźno na Starym Mieście w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVIII

Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na wzgórzu „Młynówka" w Wolinie (Badania w 1969 r.)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XVI

E. I. Ojatewa, Obuw i drugije kożanyje izdielia drewniewo Pskowa, Archeołogiczeskij Sbornik nr 4, Sławianskije drewnosti, Leningrad 1962 r

 • Stara Seria
 • MZP Tom IX

E. Šturms, Der ostbaltische Bernsteinhandel in der vorchristlichen Zeit, Commentationes balticae, Bonn, t. I, 1953 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

H. Rempel, Reihengräberfriedhöfe des 8, bis 11. Jahrhunderts aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften der Sektion für Vor- und Frühgeschichte, t. XX, Berlin 1966

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV

Henryk Wiklak, Gdańskie pochewki na noże z X-XIII wieku, „Gdańsk wczesnośredniowieczny", t. VI, Gdańsk 1967

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV

Henryk Wiklak, Obuwie gdańskie w X—XIII w. Gdańsk wczesnośredniowieczny, t. III, Prace Komisji Archeologicznej nr 3, Gdańsk 1960 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VII

Henryk Wiklak, Obuwie gdańskie z XIII—XIV wieku, „Gdańsk wczesnośredniowieczny", t. VI, Gdańsk 1967

 • Stara Seria
 • MZP Tom XV

J. Daiga un I. Grosvalds, Senakie Tigeli Latvija, Arheologija un Etnografija, t. VI, Ryga 1964

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Jan Żak, Ceramika typu zachodnio-słowiańskiego w Lilleborgu na Bornholmie, Slavia Antiąua, t. VIII, 1961 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom VIII

Janina Bukowska-Gedigowa, Wyroby bursztynowe z Opola-Ostrówka, w: Studia nad kulturą wczesnopolskiego Opola, PAN-Oddział we Wrocławiu, Prace Komisji Archeologicznej nr 2, 1984 r, str. 113-151

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXX

Józef Kaźmierczyk, Wczesnośredniowieczne wyroby bednarskie z Ostrówka w Opolu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej IHKM PAN", Nr 3, Warszawa 1965

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Materiały bursztynowe z Wolina - Starego Miasta. Stanowisko 1, wykopy 7 i 8

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXVII

Materiały bursztynowe ze Srebrnego Wzgórza w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXXII

Misa romańska z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Wolinie,

 • Stara Seria
 • MZP Tom V

O.I. Dawidan, Jantar Staroj Ładogi, w: Archełogiczeskij Sbornik, 25, Materiały i issledowanija po archeologii SSSR, Kontakty i wzaimodeistwie kultur Ewrazji, Leningrad 1984, str. 118-126

 • Stara Seria
 • MZP Tom XXX

Pozostałości osady łużyckiej na wzgórzu „Młynówka" w Wolinie

 • Stara Seria
 • MZP Tom IV