„Materiały Zachodniopomorskie” są rocznikiem naukowym Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Misją czasopisma jest upowszechnianie wiedzy o przeszłości Pomorza i basenu Morza Bałtyckiego, wprowadzanie do obiegu naukowego nowo pozyskiwanych źródeł i wyników badań, a także popularyzacja wiedzy na temat wydarzeń naukowych i kulturalnych w regionie oraz publikacji naukowych związanych z Pomorzem.

Rocznik ukazuje się od 1957 roku (za 1955 rok), przy czym do 1964 roku jako „Materiały
Zachodnio-Pomorskie”, od 1965 roku (X tom) pod tytułem skorygowanym – „Materiały Zachodniopomorskie”, a od 2004 roku pod tym samym tytułem w ramach Nowej Serii.

I. Postanowienia ogólne

1. „Materiały Zachodniopomorskie” (zwane dalej czasopismem) są rocznikiem, który ukazuje się za dany rok w roku następnym, w postaci jednego tomu. Na dany tom może składać się kilka zeszytów.

2. Wydawcą czasopisma jest Muzeum Narodowe w Szczecinie (zwane dalej MNS).

3. Podstawową formą czasopisma jest publikacja drukowana w wersji papierowej.

4. Czasopismo ma stronę internetową: www.mzp.muzeum.szczecin.pl, w polskiej i angielskiej wersji językowej, na której publikowane są zasady jego działalności, wymogi edytorskie oraz zawartość archiwalnych tomów.

5. Artykuły w czasopiśmie publikowane są w językach polskim i obcych. Artykuły naukowe zawierają słowa kluczowe w języku polskim i angielskim oraz abstrakty i streszczenia w języku angielskim, a w przypadku tekstów obcojęzycznych, także po polsku.

6.    Czasopismo składa się z działów: Studia i materiały, Odkrycia, Kronika, Recenzje i omówienia, Bibliografia Pomorza Zachodniego, Kronika, w których publikuje się:
a.    studia i materiały z zakresu archeologii, historii, historii sztuki, numizmatyki, etnologii i dziedzin pokrewnych, a także studia interdyscyplinarne;
b.    informacje o bieżących odkryciach, przede wszystkim z zakresu archeologii pradziejowej, średniowiecznej i czasów nowożytnych, a także innych dyscyplin wymienionych w punkcie I.6.a.;
c.    omówienia najważniejszej literatury naukowej związanej z Pomorzem i basenem Morza Bałtyckiego;
d.    bibliografię publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych z Pomorzem Zachodnim, obejmującą prace o tematyce archeologicznej i z zakresu innych dyscyplin wymienionych w punkcie I.6.a;
e.    kronikę zachodniopomorskich wydarzeń naukowych oraz działalności kulturalnej i popularyzującej naukę.

7. Artykuły z działu Studia i materiały są recenzowane.

II. Redakcja czasopisma

1. Czasopismo ma redakcję kolegialną, w której skład wchodzą: redaktor naczelny, sekretarz redakcji i zespół redakcyjny, a także Radę Naukową, która jest organem doradczym.

2. Redaktora naczelnego powołuje dyrektor MNS na okres pięciu lat, z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje. Redaktor naczelny kieruje pracami redakcji.

3. Sekretarza redakcji i zespół redakcyjny powołuje dyrektor MNS w porozumieniu z redaktorem naczelnym. Do zadań zespołu redakcyjnego należy kwalifikowanie publikacji na etapie wstępnym oraz formułowanie wniosków i propozycji dla redaktora naczelnego.

4. Radę Naukową powołuje dyrektor MNS w porozumieniu z redaktorem naczelnym na okres pięciu lat. Do członkostwa w niej są zapraszani pracownicy naukowi z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych i muzealnych. Rada Naukowa określa i opiniuje najważniejsze kierunki działalności i rozwoju czasopisma.

5. Siedziba redakcji mieści się w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

III. Zasady edytorskie

1. Wymogi edytorskie publikowane są na stronie internetowej czasopisma, wskazanej w punkcie I.4.

2. Artykuły z działu Studia i materiały są recenzowane, przy zachowaniu zasady poufności i anonimowości, zgodnie z kanonem podwójnie anonimowej recenzji. Lista recenzentów opracowywana jest dla każdego tomu i zamieszczana na stronie redakcyjnej. Lista wszystkich recenzentów aktualizowana jest raz w roku na stronie internetowej czasopisma.

3. Artykuły są kwalifikowane do druku po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

4. Uwagi i opinie recenzentów są kierowane do autorów artykułów z określeniem terminu zwrotu prac poprawionych i uzupełnionych zgodnie z wytycznymi recenzentów.

5. Autorzy, składając materiał w redakcji czasopisma, zaświadczają tym samym, że utwór jest ich autorstwa. Redakcja stara się przeciwdziałać przypadkom ghostwriting oraz guest authorship, uznając je za przejaw nierzetelności naukowej.

6. Autorów publikacji obowiązują przepisy wynikające z „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

7. Autorzy, których materiały zostały zaakceptowane do publikacji, podpisują umowę licencyjną, na mocy której: wyrażają zgodę na nieodpłatne przeniesienie wszelkich autorskich praw majątkowych na wydawcę do nieograniczonego w czasie i miejscu korzystania oraz rozporządzania utworem w całości lub w dowolnej jego części; zezwalają wydawcy na wykonywanie autorskich praw osobistych do utworu w zakresie jego opracowania oraz publicznego udostępniania; zrzekają się honorarium za opublikowany artykuł.

8. Autorzy otrzymują egzemplarz autorski czasopisma oraz wersję elektroniczną własnego artykułu.