1. Struktura redakcji „Materiałów Zachodniopomorskich”

  • Redaktor naczelny - Anna Bogumiła Kowalska
  • Sekretarz redakcji - Monika Witek
  • Zespół redakcyjny - Dorota Kozłowska, Krzysztof Kowalski, Bartłomiej Rogalski, Rafał Makała

  dr hab. Anna B. Kowalska, archeolog, kustosz w Muzeum Narodowym w Szczecinie (Dział Archeologii) oraz adiunkt w Ośrodku Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie. W swoim dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji naukowych w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, w tym cztery książki. Zajmuje się dziejami i kulturą ośrodków zachodniopomorskich w średniowieczu. W kręgu jej zainteresowań badawczych ważne miejsce zajmuje zwłaszcza problematyka rozwoju rzemiosł skórzanych i kultura życia codziennego. Współautorka wieloletnich badań wykopaliskowych w Szczecinie.

  mgr Krzysztof Kowalski, archeolog i muzeolog, kustosz, kierownik Działu Archeologii w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Zainteresowania badawcze skupia głównie na młodszej epoce kamienia oraz dziejach badań i zbiorów archeologicznych na Pomorzu. Jest autorem, współautorem oraz redaktorem kilkudziesięciu publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim, a także kuratorem kilku ekspozycji. W uznaniu zasług dla rozwoju regionu został wyróżniony srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

  mgr Dorota Kozłowska – archeolog, kustosz, w Dziale Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie od 1990 roku. Opiekun zbiorów z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Współautorka książki „Sztylety krzemienne na Pomorzu Zachodnim” oraz autorka szeregu artykułów naukowych, a także opracowań wyników własnych badań wykopaliskowych, jak i prowadzonych w zespole (stanowiska otwarte: pradziejowe i wczesnośredniowieczne oraz miejskie). W ostatnich latach zainteresowania naukowe wiąże szczególnie z problematyką końca neolitu i początkami epoki brązu na Pomorzu Zachodnim.

  dr Bartłomiej Rogalski, archeolog, kustosz w Muzeum Narodowym w Szczecinie (Dział Archeologii). Zajmuje się młodszym okresem przedrzymskim, okresem wpływów rzymskich oraz okresem wędrówek ludów (autor szeregu badań wykopaliskowych na stanowiskach o tej chronologii). W dorobku posiada publikacje naukowe w języku polskim i niemieckim oraz udział w międzynarodowych projektach badawczych (m.in. Frühe Slawen im Odermundungsgebiet oraz Migration Period between Oder and Vistula), laureat Nagrody im. Ryszarda Wołągiewicz, stypendysta Römisch-Germanische Kommission DAI.

  dr hab. Rafał Makała, historyk sztuki, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii Sztuki w Szczecinie, kierownik Muzeum Historii Szczecina – Oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie; w latach 2004–2012 wicedyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zajmuje się przede wszystkim architekturą XIX i XX wieku, a także sztuką nowożytną i historią kolekcjonerstwa. Kierownik międzynarodowych projektów badawczych. W dorobku ma trzy książki, kilkadziesiąt artykułów naukowych, z czego blisko połowę w języku niemieckim, a także redakcję kilkunastu publikacji zbiorowych. Od 2004 roku jest w zespole redakcyjnym Materiałów Zachodniopomorskich, a od 2015 roku „Rocznika Komparatystycznego”. Członek Rady Naukowej Muzeum Narodowego we Wrocławiu i Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie. Profesor historii sztuki środkowo-wschodniej Europy na Berlińskim Uniwersytecie Technicznym (Technische Universität Berlin).

  mgr Monika Witek – archeolog, filolog angielski, w Dziale Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie od 2017 roku. Zainteresowania badawcze skupia na epoce żelaza w Europie Północnej.

 2. Wszystkie artykuły publikowane w języku polskim są weryfikowane przez specjalistę w zakresie filologii języka polskiego
 3. Wszystkie artykuły publikowane w językach obcych są weryfikowane przez specjalistę (native speaker), dla którego język publikacji jest językiem rodzimym