Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Materiały Zachodniopomorskie, Tom XVII, 2021

Tom 1
Studia i materiały

1. Krzysztof Kowalski
Losy zabytków archeologicznych ewakuowanych w latach 1942–1944 ze zbiorów Pomorskiego Muzeum Krajowego w Szczecinie
Lot of the archaeological objects evacuated in 1942–1944 from the Pommersches Landesmuseum in Szczecin

2. Michał Adamczyk
On the edge of the Lowland: the Ahrensburgian of Rügen, Usedom, Wolin and Bornholm Islands
Na krawędzi Niżu: kultura ahrensburska na Rugii, Uznamie, Wolinie i Bornholmie

3. Lech Czerniak, Agnieszka Matuszewska, Marcin Dziewanowski, Michał Jakubczak, Arkadiusz Marciniak, Katarzyna Inga Michalak, Łukasz Połczyński, Łukasz Pospieszny, Katarzyna Pyżewicz, Robert Ryndziewicz
Neolityczny rondel w Nowym Objezierzu i jego kontekst osadniczy. Wstępne wyniki badań w latach 2017–2020
Neolithic circular enclosure in Nowe Objezierze and its settlement context. Preliminary research results from the years 2017–2020

4. Anja Behrens, Timothy Darvill
Barrow cemeteries in the Neolithic of north-west Europe. The case of Western Mecklenburg (Germany)
Cmentarzyska kurhanów w neolicie Europy Północno-Zachodniej. Przykład zachodniej Meklemburgii (Niemcy)

5. Thomas Terberger, Jacek Kabaciński, Andreas Kotula
First meetings? The Late Mesolithic and the Linear Pottery culture in Northeast Germany
Pierwsze spotkania? Późny mezolit i kultura ceramiki wstęgowej rytej w Niemczech Północno-Wschodnic

6. Jens-Peter Schmidt
Ein Hort mit Halsringkragen der Periode IV aus Brüz, Lkr. Ludwigslust-Parchim
Hoard with a neck-ring collar from Bronze Age Period IV from Brüz, Ludwigslust-Parchim district

Skarb z naszyjnikiem kołnierzowatym z IV okresu epoki brązu z Brüz, Lkr. Ludwigslust-Parchim

7. Wojciech Blajer, Dorota Kozłowska
Skarb z miejscowości Wąwelnica koło Szczecina
Hoard from Wąwelnica near Szczecin

8. Marcin Biborski
Aneks. Chemiczno-technologiczne analizy zabytków brązowych ze skarbu z epoki brązu z Wąwelnicy, gm. Dobra (Szczecińska), pow. policki
Appendix. Chemical and technological analyses of the bronze objects from the Bronze Age hoard from Wąwelnica, Dobra (Szczecińska) commune, Police district

9. Olaf Höckmann
Bronze Age Belt-Bowls in Poland and Latvia
Misy do pasa z epoki brązu w Polsce i na Łotwie

10. Aleksander Bursche, Anna Zapolska
Barbaric solidi and connections over the Baltic Sea in the Migration Period
Barbarzyńskie solidy i kontakty nad Morzem Bałtyckim w okresie wędrówek ludów

11. Steve Bödecker, Jürgen Kunow
Tacitus und seine Beschreibungen Niedergermaniens: War „der Schweigsame“ vor Ort?
Tacitus and his description of the Lower Germany: was “the Silent One” there?

Tacyt i jego opis Dolnej Germanii: czy „Milczący” był tam osobiście?

12. Anna B. Kowalska, Ewelina Miśta-Jakubowska, Władysław Duczko, Renata Czech-Błońska
Early medieval silver hoards from Pomerania – a perspective of interdisciplinary research
Wczesnośredniowieczne skarby srebrne z Pomorza – perspektywa badań interdyscyplinarnych

13. Sebastian Messal
Bird-shaped hanging bowl escutcheon from the Slavic fortress-settlement complex at Friedrichsruhe
Okucie misy do zawieszania z uszkiem w kształcie ptaka ze słowiańskiego zespołu osadniczo-grodowego z Friedrichsruhe

14. Genowefa Horoszko
Problem chronologii zachodniosłowiańskich naśladownictw monetarnych w świetle skarbu z Łupawy
Problem of the chronology of the West Slavic imitations of coins from the perspective of the Łupawa hoard

15. Matthias Hardt
The significance of the Premonstratensians for the Polabian and Baltic Slavs
Znaczenie norbertan dla Słowian Połabskich i Bałtyckich

16. Antoni Romuald Chodyński, Grzegorz Żabiński
Zespół średniowiecznych mieczy z kolekcji Muzeum Zamkowego w Malborku i Muzeum Narodowego w Szczecinie
Selected medieval swords from the collections amassed by the Malbork Castle Museum and the National Museum in Szczecin

17. Andrzej Puławski
Znaczenie rzeźby w badaniu uzbrojenia ochronnego na terenie księstwa pomorskiego czasów nowożytnych w świetle wybranych przykładów
The role of the sculpture in the study of armour in the early modern Duchy of Pomerania in the light of selected examples

18. Małgorzata Peszko
Polifon i gramofon – przedwojenne MP3. Urządzenia do odtwarzania muzyki w Szczecinie w 1. połowie XX wieku
Polyphon and pathephone – pre-war MP3 players. Devices for sound reproduction in Szczecin of the first half of the 20th century

19. Jens Schneeweiß
Die „Wiederentdeckung“ eines Bodendenkmals von europäischer Bedeutung und seine touristische Inwertsetzung – ein Elbkastell Karls des Großen
The “rediscovery” of an archaeological monument of European significance and its sustainable touristic valorisation – a Charlemagne fort on the River Elbe

„Ponowne odkrycie” stanowiska archeologicznego o znaczeniu europejskim i jego ocena pod względem turystycznym – fort Karola Wielkiego nad Łabą

20. Marta Ewa Kurzyńska, Łukasz Ławicki
Muzealne echa Paula Robiena – pomorskiego ornitologa i aktywisty na rzecz ochrony przyrody
Museum echoes of Paul Robien – a Pomeranian ornithologist and wildlife conservation activist

21. Rainer Komp
Entering the era of landscape-scale geomagnetic surveys – technological advancements
Postęp technologiczny w badaniach geomagnetycznych nad dawnym krajobrazem

Tom II
Odkrycia

22. Dorota Kozłowska
Skarb wyrobów brązowych z Babina – w sprawie pewnej starej zagadki
Hoard of bronze objects from Babin – an old puzzle solved

23. Grzegorz Durdyń, Henryk Machajewski, Bartłomiej Rogalski
Cmentarzysko ludności kultury oksywskiej (stan. 29) oraz osada wielokulturowa (stan. 42) w Czarnowęsach, pow. białogardzki
Oksywie culture cemetery (site 29) and multicultural settlement (site 42) at Czarnowęsy, Białogard district

24. Marek Dworaczyk
Wyniki interwencyjnych badań archeologicznych przeprowadzonych w 2020 roku w Kamieńcu, gm. Kołbaskowo
Results of the rescue excavations in 2020 at Kamieniec, Kołbaskowo commune

25. Iwona Wojciechowska
Termiczne naczynie ceramiczne z badań na kwartale XXVI w Stargardzie
Clay chafing dish from the excavations in quarter XXVI in Stargard

26. Mieszko Pawłowski
Nowe monety ze skarbu z Marwic
New coins from the Marwice hoard

Recenzje i omówienia

27. Eugeniusz Cnotliwy
Uwagi do pracy Beaty Wywrot-Wyszkowskiej: Antler, Bone, and Horn Artefacts. (W: Marian Rębkowski (red.), Wolin – the Old Town, Vol. II: Studies on Finds. Szczecin 2019, s. 137–190, figs. 52–66)

28. Piotr Piętkowski
Paweł Babij, Wojskowość Słowian Połabskich, t. II, Wrocław 2021 (Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości 8), ss. 630, ISBN 978-83-955519-6-3

29. Marta Kurzyńska
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego 2020
Indeks nazw geograficznych za rok 2020

Kronika

30. Agnieszka Słowińska
Człowiek pionierskich czasów. Wspomnienie o żeglarzu, rzeźbiarzu, muzealniku – Kazimierzu Hasce. Projekt realizowany w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa 2020

31. Ewa Prądzyńska
REMBO │ PIĘKNO. Sztuka Afryki Wschodniej. Wystawa czasowa

32. Ewa Prądzyńska
Dar Anne Ntinyari Mwiti dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

33. Anne Ntinyari Mwiti
O tym, jak sztuki wizualne żeglują po pejzażach gospodarczych w czasach COVID-19. Osobista refleksja nad sytuacją w kenijskim środowisku miejskim

34. Marlena Chybowska-Butler
Polsko-kenijsko-włoski festiwal sztuki. Festiwal DUOS

35. Marlena Chybowska-Butler
„Niewinni czarodzieje”. Prace artystek i artystów II Grupy Krakowskiej z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie

36. Rafał Makała
Dr Jacek Kriegseisen (1965–2021) in memoriam