Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Filipowiak Władysław

Muzeum Pomorza Zachodniego w dwudziestoleciu (1945-1965)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Filipowiak Władysław Kwilecki Stefan

Dwudziestolecie ochrony zabytków w województwie szczecińskim (1945—1965)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Ptaszyńska Danuta

Ochrona i konserwacja zabytków woj. koszalińskiego w XX-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Borowiec Saturnin

Charakterystyka gleb okolic Szczecina na tle warunków przyrodniczych

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Lachowicz Franciszek J. Lachowiczowa Romualda

Cmentarzysko ciałopalne oraz ślady osadnictwa ludności kultury pomorskiej w Stawnicy, pow. Złotów

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Rożnowski Franciszek

Badania przepalonych szczątków kostnych z cmentarzyska w Stawnicy, pow. Złotów

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Wołągiewicz Ryszard

Cmentarzysko z okresu późnolateńskiego i rzymskiego w Warszkowie, pow. Sławno

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Łosiński Władysław

Z badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym w rejonie środkowej Parsęty

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Rogosz Ryszard

Wczesnośredniowieczna osada otwarta w Jarszewie, pow. Kamień Pomorski

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Żak Jan

Zarys stanu i dziejów badań nad „importami" skandynawskimi na Słowiańszczyźnie Zachodniej — Część I

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Janocha Henryk

Badania archeologiczno-architektoniczne na grodzisku wczesnośredniowiecznym i zamku średniowiecznym w Starym Drawsku (Drahimiu), pow. Szczecinek (stanowisko 1), w latach 1964—1965

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI

Radacki Zbigniew Kąsinowski Antoni,

Sprawozdanie z badań architektoniczno-archeologicznych w Kołbaczu w 1964 r.

 • Stara Seria
 • MZP Tom XI