Materiały Zachodniopomorskie

Annual science journal of National Museum in Szczecin

ICI JML trans no margincejsh 1EBSCO Information Services 20xx logobazhum logo

Lachowiczowa Romualda

Cmentarzysko kultury łużyckiej w Cewlinie, pow. Koszalin

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Rożnowski Franciszek

Szczątki kostne z grobów ciałopalnych w Cewlinie, pow. Koszalin

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Lachowicz Franciszek J.

Skarb brązowy z Silnowa, pow. Szczecinek

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Chełkowski Zygmunt

Szczątki ryb z warstw osadnictwa wczesno¬średniowiecznego oraz kultury łużyckiej (Materiały z badań ratunkowych przy ul. Grodzkiej w Szczecinie)

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Gedl Marek

Materiały z cmentarzysk kultury wschodniopomorskiej w Ugoszczy, Sierznie, Niezabyszewie i Ząbinowicach w pow. bytowskim

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Wołągiewicz Ryszard

Chronologia względna okresu wczesnorzymskiego na Pomorzu Zachodnim w świetle niektórych jej wyznaczników

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Keiling Horst

Stan i perspektywy badań nad kulturą jastorfską w północnych okręgach NRD

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Cnotliwy Eugeniusz

Wyniki badań archeologicznych na osadzie wczesnośredniowiecznej w Gardźcu, pow. Kamień Pomorski

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Rogosz Ryszard

Dotychczasowe badania archeologiczne nad wczesnośredniowiecznym Stargardem

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII

Cnotliwy Eugeniusz

Skandynawska pochewka do grzebienia z Wolina

 • Stara Seria
 • MZP Tom XII