Select your language

Materiały Zachodniopomorskie

Annual Science Journal of National Museum in Szczecin

Materiały Zachodniopomorskie, tom XVIII, 2022

Studia i materiały

1. Michał Adamczyk
Wołczkowo: badania wyrobów kultury Federmesser
Wołczkowo: The Federmesser Collection Reconsidered

2. Marta Chmiel-Chrzanowska, Michał Adamczyk
Archeologia lasu w Bagiczu (północno-zachodnia Polska)
Archaeology of the Bagicz forest, north-western Poland

3. Iwona Wojciechowska
Utylitarne i modne. Późnośredniowieczne zapinki ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie
Utilitarian and fashionable. Late-medieval brooches from the Archaeological and Historical Museum in Stargard

4. Sławomir Słowiński, Maciej Płotkowiak
Teren położony na północ od nieistniejącego kościoła św. Mikołaja na Podzamczu w Szczecinie w świetle dotychczasowych badań archeologicznych i architektonicznych
Area located north of defunct St Nicholas’ church in Szczecin Podzamcze in the light of archaeological and architectural research

5. Bogdan R. Przybyła
Dawne znaki graniczne na Pomorzu Zachodnim w świetle prospekcji archeologicznej. Przykłady z pogranicza drawsko-łobeskiego
Old border markers in Western Pomerania in the light of the archaeological prospection. Examples from the borderland between Drawsko Pomorskie and Łobez

6. Krzysztof Wroński
Układ przestrzenny i funkcje wnętrz renesansowego zamku baliwów joannickich w Słońsku
Spatial arrangement and functions of the interiors of the Renaissance Bailiffs’ castle in Słońsk

7. Mieszko Pawłowski
Pieniądz zastępczy Szczecina podczas Wielkiej Inflacji (1922–1923) w świetle dokumentów prezydium rejencji szczecińskiej przechowywanych w Archiwum Państwowym w Szczecinie
Money substitutes in Szczecin during Hyperinflation (1922–1923) in the light of Region of Stettin Presidium documents stored in the State Archive in Szczecin

8. Bogdan R. Przybyła
Zmiany w krajobrazie kulturowym ziemi łobeskiej po 1945 roku i ich wpływ na stan zachowania dziedzictwa archeologicznego (na podstawie badań nieinwazyjnych obszaru AZP 27-16)
Changes in the cultural landscape of the Łobez Land after 1945 and their influence on the state of preservation of the archaeological heritage (based on non-invasive research of AZP 27-16 area)

Odkrycia

9. Michał Adamczyk
Sierpak krzemienny z Zaborska w powiecie pyrzyckim
Flint sickle insert from Zaborsko, Pyrzyce district

10. Michał Adamczyk
Siekiera czworościenna z Radziszewa w powiecie gryfińskim
Flint square axe from Radziszewo, Gryfino district

11. Michał Adamczyk
Siekiera czworościenna z Godziszewa w powiecie łobeskim
Flint square axe from Godziszewo, Łobez district

12. Dorota Kozłowska
Sztylet krzemienny z Bezrzecza koło Szczecina
Flint dagger from Bezrzecze near Szczecin

13. Dorota Kozłowska
Obiekty osadnicze cyklu łużycko-pomorskiego na stanowisku nr 1 w Bagiczu i nr 27 w Kołobrzegu, pow. kołobrzeski
Settlement features of the Lusatian and Pomeranian culture cycle from site 1 in Bagicz and 27 in Kołobrzeg, Kołobrzeg district

14. Bartłomiej Rogalski
Dwie klamry pasów holsztyńskich z wczesnośredniowiecznego grodziska w Długiem, pow. stargardzki, stanowisko 1
Two Holstein belt hooks from early-medieval stronghold in Długie, Stargard district, site 1

15. Jakub Łukaszewski
Stare druki ze zbiorów Pommersches Museum w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Komunikat
Old prints from Pommersches Museum in the collection stored in the University Library in Poznań. Report

Recenzje i omówienia

16. Marta Kurzyńska
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego. Wstęp

17. Marta Kurzyńska
Materiały do bibliografii archeologii Pomorza Zachodniego 2021
Indeks nazw geograficznych za rok 2021

Kronika

18. Przemysław Manna
Muzealnictwo oraz ochrona zabytków w Kenii

19. Ewa Kmiecińska, Aleksandra Wilgocka
Cyfrowe zbiory muzeów dostępne w jednym miejscu – projekt www.muzeach (2019–2022)

20. Monika Frankowska-Makała
„Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku”. Wystawa stała

21. Kinga Krasnodębska
„Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu”. Wystawa stała

22. Ewa Prądzyńska
„Piękno i śmierć. Opowieść o azjatyckiej broni białej”. Wystawa czasowa

23. Agnieszka Kuchcińska-Kurcz
Pięć lat Muzeum Narodowego w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy

Redaktor Naczelny
dr hab. Anna B. Kowalska

Sekretarz Redakcji
Monika Witek

Członkowie Redakcji
Krzysztof Kowalski, Dorota Kozłowska, dr hab. Rafał Makała, dr Bartłomiej Rogalski

Rada Naukowa
prof. dr hab. Wojciech Blajer, prof. dr hab. Aleksander Bursche,
dr Agnieszka Gąsior, dr hab. prof. UAM Jarosław Jarzewicz,
Prof. Dr. Hauke Jöns, prof. dr hab. UG Henryk Machajewski,
dr hab. prof. UWr Tomasz Płonka

Redakcja wydawnicza
dr hab. Piotr Wojdak

Tłumaczenie na język angielski
Monika Witek, autorzy

Obróbka graficzna
Krzysztof Kowalski

Recenzenci tomu
dr hab. inż. arch. prof. ZUT Joanna Arlet, dr Anna Bartczak, prof. dr. hab. Jan Burdukiewicz,
dr Joanna Dąbal, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, Marek Dworaczyk,
dr hab. inż. arch. prof. ZUT Piotr Fiuk, prof. dr hab. Radosław Gaziński,
dr Ewa Gwiazdowska-Banaszek, Dr. Morten Hegewisch, dr hab. prof. US Grzegorz Kiarszys,
Bogdana Kozińska, Prof. Dr. Michael Meyer, dr Kacper Pencarski, dr hab. Rafał Simiński,
dr hab. prof. UAM Iwona Sobkowiak-Tabaka

Adres Redakcji
Muzeum Narodowe w Szczecinie
70-561 Szczecin, ul. Staromłyńska 27, tel. (+48) 797 705 229
e-mail: mzp@muzeum.szczecin.pl; www.mzp.muzeum.szczecin.pl

Projekt okładki
Waldemar Wojciechowski

Skład
XPRESS Sp. z o.o.

© Copyright by Muzeum Narodowe w Szczecinie and Authors

ISSN 0076-5236

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Szczecin 2022